Search form

Marcos 5:15

15Tumawar Jesús pujamunam kaunkama, iwanch chumpimtuamu asa, yaunchukka aya wekain jaanchin nugkur, shir enentaimkau jas Jesúsai ayaamas eketun wainkar senchi ashamkaru.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index