Search form

Marcos 6:11

11Antsu chikichik yaaktanam jearmin atumin nakitramainak, atum chicham etsermauncha nakitainakaigka, jiinkirum ikuakrum, atumi naween tsetse irunu peatrarum nita wainai akaketkarum ikuktaarma. Nuka atumka ika chichamka ujamaitiatrum atum nakitrau asaakrumin, Yuus waittan suramsatnaitrume takurum turatarma, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index