Search form

Marcos 6:4

4Tumainakai Jesús chichaak:

“Yuusa chichamen etserna nunaka ashi shuar ainaka shir anentas anturin ainawai, antsu ni patai ni pujutairiya nuiyagka anturchau ainawai”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index