Search form

Marcos 8:34

Jesús wina nemartuktaj tautirmeka atum wakeramuka inaisatarma timau

(Mt 16.24-28; Lc 9.23-27)

34Nuna tusa ni unuinatairi ainan, chikich shuar ainajai ashi irumar chicharuk:

“Wina nemartuktaj tautirmeka atum wakeramuka inaiyakrum nemartuktarma, tumakrum shuar aina mantamattsa wakerutmainakaisha, wii wakeramua nuka kashi kashinig takastarma.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index