Search form

Marcos 9:37

37Shuar wina anentuka ju uchia juninchinkisha shir anentas juaka, winasha turusag jurawai. Turasha ima winakka juratsui, antsu wina Apar akuptukua nunasha juawai.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index