Search form

Mateo 10:14

14Tura atum yaaktanam tumachkurmesha jea wayarum, chicham pegkera nu etserkurmin nakitramainak anturtamainachkaigka, atumin naween tsetse irunu peatrarum akaketkarum ikuktaarma. Nuka atumka ika chichamka ujamaitiatrum atum nakitrau asaakrumin, Yuus waittan suramsatnaitrume, takurum turatarma.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index