Search form

Mateo 10:28

28Mantamainakaisha ashamkairpa. Atumin iyashi mainaksha wakanminka maachartinaiti. Antsu atum jakaakrumin Yuus waittan suramuk jinum chumpirmamtai, waitmainaitrum nu ashammain ainarme.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index