Search form

Mateo 10:8

8Tura shuar leprajai ja aina, chikich jatai jainasha pegker amajsatarma. Tura jakau ainasha inantratarma, turakrum iwanch shuaran egkemtuasha jiiki utsagtarma. Nu turakrumsha atumka akirkatarma tusarmeka tiirpa, atumnaka wina senchirun amajrume, turamu asarum antrarmek pegker amajsatarma.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index