Search form

Mateo 13:36

Árak arakmaunam nupa pegkerchau tsapaku taja nunaka juna takun tajai tusa Jesús timau

36Nuna tusa jinti jintinkartakua, shuar ainan awakear ikuak, nisha waketki jea jeamtai, nina unuinatairi aina jeariaruiti. Tumawar chicharainak:

“Unuikartina, ame nupa pegkerchau árak arakmaunam tsapakuiti tusam timam nusha, ¿wari pachisam takumea timame? Shir ujakratkata, isha nekaami”, tusa tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index