Search form

Mateo 14:13

Jesús cinco mil shuaran ayuramu

(Mr 6.30-44; Lc 9.10-17; Jn 6.1-15)

13Jesús nuna nekaamtai, jiinkiar kanunam egkemrar nugka agkantunam wearuiti. Tumawaru ai shuar ainasha nekaawar, amaigkar ni chicharkartamun antukartasa yaaktan ikuinak kukar wearuiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index