Search form

Mateo 14:22

Jesús entsanam wekaasa wemau

(Mr 6.45-52; Jn 6.15-21)

22Nuna tura nui nigka shuar ainajai chichaak pujak, nina unuinatairi ainan chicharuk:

“Atumka botenam egkemarum emkarum kucha amain katigtarma tusa nitanka akupkauwaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index