Search form

Mateo 16:14

14Tusa takai nita chichainak:

“Chikich ainaka auka Juan imakratin maamua nuwaiti turamainawai. Chikich chichainak: ‘Auka Elíastsukaitti turamainawai’. Tura chikich ainaka ‘auka Jeremíastsukaitti turamainawai, antsu nuchauwaitkugka yaunchuk Yuusa chichamen etserin ajakarua nutsukaitti’ ”, tusa turamainawai tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index