Search form

Mateo 17:24

Yuus emematku iruuntai jeanam takau aina akiktin pachisa timau

24Nuiya juakiar Jesúsjai yaakat Capernaúmnum jeawaruiti. Tuma nui jeawarmatai, Yuus emematku iruuntai jeanam shuar takau aina akiktinan kuitan yarumin aina Pedron jeariaruiti. Tura ininak:

“¿Atumin jintintramnuk Yuus ememattasa iruuntai jeanam takau ainan akiktinnaka nigka akikmaktata?” tusa tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index