Search form

Mateo 21:24-25

24-25Tusa tuinakai ni chichaak:

“Wisha atumin iniastajrume: ¿Ya Juan imakratnuncha akupkauwaita? ¿Yuusak akupkauwait, turachkusha shuar ainak akupkauwait? Winasha nu ujatkatarma, turutawakrumin yana chichamenia wisha jutikaja nunasha ujaktajrume”, tusa tinaiti. Nuna tusa takai utujimkar nitak chichainak: “Wari titajik, Juannaka Yuus akupkauwaiti tusa takurincha, turasha urukamtai umirkachuitrum”, tusa turamtatji. 26Tura shuar akupkauwaiti tusa takurincha, ashi ju shuar aina Juanka Yuusnumian chicharkartu jakuiti tuina asar, nita mantammain ainaji, tusa tunaiyaina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index