Search form

Mateo 22:23

Jakau aina nantartin pachisa inimsamu

(Mr 12.18-27; Lc 20.27-40)

23Nu tsawantaik saduceo ainasha Jesúsan wainkartasa tariaruiti. Tumawar nitaka shuar jakaru aina nuka nantarchartin ainawai tusar tinu asar, Jesúsan ininak:

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index