Search form

Mateo 23:13

Chicham umiktinan jintinkartin aina fariseo ainajai wait anentajai Jesús timau

13“Chicham umiktinan jintinkartin ainata, atumnaka fariseo aina nujai metek wait anentajrume, atumka shuar uwemrarai tusarum, Yuusa inamtairiya nuisha tu uwemra waimainaiti tusarum shir jintintiatsrume. Tura atumkesha tu uwemmainapita tusarmesha nekatsrume. Shuaran tsanu ainata, atumka Yuusa inamtairiya nuisha wayaashtin asarum, chikich shuar uwemrattsa wakeruinakaisha ayatik tsanuarme.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index