Search form

Mateo 23:14

14Chicham umiktinan jintinkartin ainata atumnaka fariseo aina nujai metek wait anentajrume. Atumka nuwa waje jee atankurum, shuar iruuntramunam wajakrum, Yuus yaigti tusarum Yuus au aujkuwarum iku yujau asaakrumin, Yuus atumnaka waittan senchi suramsatnaitrume.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index