Search form

Mateo 24:30

30Nu imani ai wii shuarnum akinawaitaj nuna nayaimpinmaya wina senchirjai, shir tsaaptin jasan yuragminam pachitkau winai waitkartin ainawai. Tumawar ashi shuar nugkanmaya aina ashamrukar útiartin ainawai.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index