Search form

Mateo 26:69

Pedro ju shuarnaka wainchauwajai tusa timau

(Mr 14.66-72; Lc 22.55-62; Jn 18.15-27)

69Nuna imatikainai Pedroka aa eketun nuwa apu inatairi jeari chicharuk:

“Amesha Galileanmaya shuar Jesúsjai wekain ayam nuwapitmea”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index