Search form

Mateo 28:19

19Turutin asamtai ashi nugkanam wetaarma. Tumarum shuar ainaka wina nemartin amajsatarma. Tura wina Aparu naari pachisrum, wina pachittsarum tura Wakan Pegker pachisrum imaitarma.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index