Search form

Mateo 5:11

11Atum wina nekaspapita tusarum nemartuinatirmeka, atumin pegkerchaun chichartamainak, atum chichakchamuncha aantar tsanumrutmarar juramkiar, shir pujuschamnau amajtamainak waitkarmainakaisha, shir aneasrum pujustarma.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index