Search form

Mateo 7:11

11Atumka shuar tunau ainakrumsha, uchirmeka pegker suwaitrume. Atum tumarmincha Yuus nekas ima Pegkera imausha, ¿urukamtaig atum pegker seamuncha amaschati?

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index