Search form

Mateo 7:12

12‘Atum chikich ainasha shir amajtiarti tusarum wakerakrumka, atumsha chikich ainasha shir amajtarma’. Nuna tusa chicham umiktinan Moisés aarua nuisha tawai, tura nuiyasha Yuusa chichamen etserin chikich ainasha tu aararuiti”.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index