Search form

Mateo 8:33

33Tumawarmatai kuchin kuitamin ainasha ashamkaruiti. Tumawar ¿urukakug ainka? tusar tsekearar, shuar yaaktanam matsatainan: “Kuchi tuma jinaayi” tusar ujakartasa wearuiti. Tumawar shuar yaaktanam matsatun ujakaruiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index