Search form

Mateo 9:28

28Tusar Jesúsjai weakai pataakar we wenakua Jesús jea wayakai, wainmachu ainasha wayawaruiti. Tuma Jesús pujamunam jeantaruiti, tumawarmatai Jesús nitan chicharuk:

“¿Atumsha winasha nekaspapi pegker amajtamsattajia turutrumek?” tusa tinaiti. Tusa tama nitasha:

“Ee, apu, ika nekaspapi pegker amajtamsattajia taji”, tusar tiaruiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index