Search form

Exodus 22

Kártételekről szóló törvények

1Ha valaki ökröt vagy bárányt lop, és levágja vagy eladja azt: öt barmot fizessen egy ökörért, és négy juhot egy * bárányért. 2Ha ház-fölverésen kapják a tolvajt, és úgy megverik, hogy meghal, nincs vérbűn miatta. 3Ha reá sütött a nap, vérbűn van miatta: fizessen; ha nincs néki: adassék el tolvajságáért. 4Ha elevenen kapják kezében a lopott jószágot, akár ökör, akár szamár, akár juh: két annyit fizessen érette. 5Ha valaki mezőt vagy szőlőt étet le, úgy hogy barmát elereszti, és az a más mezején legel: mezejének javából és szőlőjének javából fizesse meg a kárt. 6Ha tűz támad, és tövisbe kap, és megég az asztag, vagy a lábon álló gabona, vagy a mező: fizesse meg a kárt, a ki a tüzet gyujtotta. 7Ha valaki pénzt vagy edényeket ád felebarátjának megőrzés végett, és ellopják annak a férfiúnak házából: ha megtalálják a tolvajt, fizessen kétannyit. 8Ha nem találják meg a tolvajt, a ház urát vigyék a bírák eleibe: hogy nem nyújtotta-é ki kezét az ő felebarátja vagyonára. 9Akármi bűn dolgában, akár ökör, akár szamár, akár juh, akár ruha, akármi elveszett jószág az, a miről azt mondja: ez az; mindkettőjük ügye a bírák eleibe menjen, és a kit a bírák bűnösnek mondanak, fizessen két annyit az ő felebarátjának. 10Ha valaki szamarat, vagy ökröt, vagy bárányt, vagy akármiféle barmot ád az ő felebarátja gondviselése alá, és az elhull, vagy megsérül, vagy elhajtatik, úgy hogy senki sem látta: 11Az Úrra való esküvés legyen kettejök közt, hogy nem nyújtotta-é ki kezét felebarátja vagyonára; és ezt fogadja el annak ura, és az semmit se fizessen. 12Ha pedig * ellopták tőle: megfizesse az urának. 13Ha * széttépetett, hozza el azt bizonyságul; a széttépettet nem fizeti meg. 14Ha pedig valaki kölcsön kér az ő felebarátjától, és az megsérül vagy elhull urának távollétében: fizesse meg a kárt. 15Ha ura vele van, nem fizet; ha bérbe adatott, bérébe megy. 16Ha * valaki hajadont csábít el, a ki nincs eljegyezve, és vele hál: jegyajándékkal jegyezze azt el magának feleségül. 17Ha annak atyja nem akarja azt néki adni: annyi pénzt adjon, a mennyi a hajadonok jegyajándéka. 18Varázsló asszonyt ne hagyj életben. 19A ki * barommal közösül, halállal lakoljon. 20A ki isteneknek * áldozik, nem csupán az Úrnak, megölettessék.

Emberiességi törvények

21A jövevényen * ne hatalmaskodjál, és ne nyomorgasd azt, mert jövevények voltatok Égyiptom földén. 22Egy * özvegyet vagy árvát se nyomorítsatok meg. 23Ha nyomorgatod azt, és hozzám kiált, meghallgatom az ő kiáltását. 24És felgerjed haragom, és megöllek titeket fegyverrel, és a ti feleségeitek özvegyekké lésznek, a ti fiaitok pedig árvákká. 25Ha pénzt adsz * kölcsön az én népemnek, a szegénynek a ki veled van; ne légy hozzá olyan, mint a hitelező; ne vessetek reá uzsorát. 26Ha zálogba * veszed a te felebarátod felső ruháját: naplemente előtt visszaadd azt néki: 27Mert egyetlen takarója, testének ruhája az: miben háljon? Bizony, ha én hozzám kiált, meghallgatom; mert én irgalmas vagyok. 28A * bírákat ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd. 29Gabonáddal és boroddal ne késlekedjél; * fiaid elsőszülöttét nékem add. 30Hasonlóképen cselekedjél ökröddel, juhoddal; hét napig legyen az ő anyjával, a * nyolczadik napon nékem add azt. 31És szent emberek legyetek én előttem; a mezőn széttépett * húst meg ne egyétek; az ebnek vessétek azt.