Search form

Exodus 31

Bésaléel és Aholiáb mesterek elhívatása

(Vers 1–6: v. ö. rész 35,30–35. vers 7–11: v. ö. rész 35,11–19.)

1És szóla az Úr Mózesnek mondván: 2Ímé, név szerint * meghívtam Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát a Júda nemzetségéből. 3És betöltöttem őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománynyal minden mesterséghez. 4Hogy tudjon kigondolni mindent, a mit aranyból, ezüstből, rézből kell csinálni. 5És foglaló köveket metszeni, fát faragni, és mindenféle munkákat végezni. 6És ímé Aholiábot is, Akhiszamáknak fiát a Dán nemzetségéből, mellé adtam; és adtam minden értelmesnek szivébe bölcseséget, hogy elkészítsék mind azt, a mit néked megparancsoltam. 7A gyülekezet * sátorát, a bizonyság ládáját, a fölibe való fedelet, és a sátornak minden edényét. 8Az asztalt és annak edényit, a tiszta gyertyatartót, és minden hozzávalót, és a füstölő oltárt. 9Az egészen égőáldozat oltárát és annak minden edényit, a mosdómedenczét és annak lábát. 10A szolgálathoz való ruhákat, Áron papnak szent öltözetit, és az ő fiainak öltözetit, a papi szolgálatra. 11A kenetnek olaját, és a jó illatú füstölő szert a szentséghez. Mindent úgy csináljanak, a mint néked parancsoltam.

A szombatot meg kell tartani

(Vers 12–17: v. ö. rész 35,1–3.)

12Azután szóla az Úr Mózesnek, mondván: 13Te szólj az Izráel fiainak, mondván: Az én szombatimat bizony megtartsátok; mert jel az * én közöttem és ti köztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ki titeket megszentellek. 14Megtartsátok azért a szombatot; mert szent az ti néktek. A ki azt megrontja, * halállal lakoljon. Mert valaki munkát végez azon, annak lelke írtassék ki az ő népe közül. 15Hat napon munkálkodjanak, a hetedik nap pedig a nyugodalomnak szombatja az Úrnak szentelt nap: valaki szombatnapon munkálkodik, megölettessék. 16Megtartsák azért az Izráel fiai a szombatot, megszentelvén a szombatot nemzetségről nemzetségre, örök szövetségül. 17Legyen közöttem és az Izráel fiai között örök jel ez; * mert hat napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, hetednapon pedig megszünt és megnyugodott.

Törvénytáblák

18Mikor pedig elvégezte vele való beszédét a Sinai hegyen, által adá Mózesnek * a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat.