Search form

Genesis 25

Ábrahám második házassága

1Ábrahám pedig ismét vőn magának feleséget, kinek neve Ketúráh vala. 2És az * szűlé néki Zimránt, Joksánt, Médánt, Midiánt, Isbákot és Suakhot. 3Joksán pedig nemzé Sébát, és Dédánt. Dédánnak pedig fiai valának: Assurim, Letúsim és Leummim. 4S Midiánnak fiai: Éfah, Éfer, Hánok, Abida és Eldaah: Mind ezek Ketúráhnak fiai. 5Valamije pedig Ábrahámnak vala, mindazt * Izsáknak adta vala. 6Az ágyasok fiainak pedig, a kik Ábraháméi valának, ada Ábrahám ajándékokat, és elküldé azokat az ő fia mellől, Izsák mellől még éltében napkelet felé, napkeleti tartományba.

Ábrahám halála és temetése

7S ezek Ábrahám élete esztendeinek napjai, melyeket élt: száz hetvenöt esztendő. 8És kimúlék és meghala Ábrahám, jó vénségben, öregen és betelve az élettel, és takaríttaték az ő * népéhez. 9És eltemeték őt Izsák és Ismáel az ő fiai a Makpelá barlangjában, Efronnak, a Khitteus Czohár fiának mezejében, mely Mamré átellenében van. 10Abban a mezőben, melyet Ábrahám a Khéth fiaitól vett vala: ott temettetett el Ábrahám és az ő felesége Sára. 11Lőn pedig Ábrahám halála után, megáldá Isten az ő fiát Izsákot; Izsák pedig lakozék a Lakhai Rói * forrásánál.

Izmáel nemzetsége

12Ezek pedig Ábrahám fiának Ismáelnek nemzetségei, a kit az Égyiptombeli Hágár a Sára szolgálója szűlt vala Ábrahámnak. 13Ezek az Ismáel fiainak nevei, nevök s nemzetségök szerint: * Ismáelnek elsőszülötte Nebájót, azután Kédar, Adbeél és Mibszám. 14És Misma, Dúmah és Massza. 15Hadar, Théma, Jetúr, Náfis és Kedmah. 16Ezek az Ismáel fiai, és ezek azoknak nevei udvaraikban, falvaikban; tizenkét * fejedelem az ő nemzetségök szerint. 17Ezek pedig az Ismáel életének esztendei: száz harminczkét esztendő. És kimúlék és meghala, és takaríttaték az ő népéhez. 18Lakoztak pedig Havilától fogva Súrig, a mely Égyiptom átellenében van, a merre Assiriába mennek. Minden atyjafiával * szemben esett az ő lakása.

Ézsaú és Jákób

19Ezek pedig Izsáknak az Ábrahám fiának nemzetségei: Ábrahám nemzé Izsákot. 20Izsák pedig negyven esztendős vala, a mikor feleségűl vette Rebekát a Siriából való Bethuélnek leányát, Mésopotámiából, a Siriából való Lábánnak húgát. 21És könyörge Izsák az Úrnak az ő feleségéért, mivelhogy magtalan vala, és az Úr meghallgatá őt: és teherbe esék * Rebeka, az ő felesége. 22Tusakodnak vala pedig a fiak az ő méhében. Akkor monda: Ha így van, miért vagyok én így? Elméne azért, hogy megkérdezze az Urat. 23És monda az Úr őnéki: Két nemzetség van a te méhedben; és két nép válik ki a te belsődből, egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. 24És betelének az ő szülésének napjai, és ímé kettősök valának az ő méhében. 25És kijöve az első; vereses vala, mindenestől szőrös, mint egy lazsnak; azért nevezék nevét Ézsaúnak. 26Azután kijöve az ő atyjafia, kezével Ézsaú * sarkába fogódzva; azért nevezék nevét Jákóbnak. Izsák pedig hatvan esztendős vala, a mikor ezek születének. 27És felnevekedének a gyermekek, és Ézsaú vadászathoz értő mezei ember vala; Jákób pedig szelíd ember, sátorban lakozó. 28Szereti vala azért Izsák Ézsaút, mert szájaíze szerint vala a vad; Rebeka pedig szereti vala Jákóbot.

Ézsaú eladja elsőszülöttségi jogát

29Jákób egyszer valami főzeléket főze, és Ézsaú megjövén elfáradva a mezőről, 30Monda Ézsaú Jákóbnak: Engedd, hogy ehessem a veres ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezék nevét Edomnak. 31Jákób pedig monda: Add el hát nékem azonnal a te elsőszülöttségedet. 32És monda Ézsaú; * Ímé én halni járok, mire való hát nékem az én elsőszülöttségem? 33És monda Jákób: Esküdjél meg hát nékem azonnal, és megesküvék néki * és eladá az ő elsőszülöttségét Jákóbnak. 34S akkor Jákób ada Ézsaúnak kenyeret, és főtt lencsét, és evék és ivék, és felkele és elméne. Így veté meg Ézsaú az elsőszülöttséget.