Search form

SAN JUAN 11

Tsemets a Lázaro

1C’uajat jun i ya’ul ti bichou Betania im bij Lázaro. Pel in ebchal a María ani a Marta. 2Pel jaja’ a María ax ti jayq’ui’ in jolchi i nihuihuiltalab tin acan a Jesús ani in huayethanchi c’al in xi’il. Pel in ebchal Lázaro axi ya’ul. 3Abchinal an cau a Jesús c’al a María ani a Marta ca uchan an cau antse’:

―Ajatic, ca lej t’aja’ ti cuenta abal te a ja’ub Lázaro u ya’ul.

4Tam ti olchinits antsana’ an cau a Jesús, in ulu:

―Aba ani’ ya’ul yab ne’ets ca t’ayat tsemets. C’al jahua’ cu t’ajchi a Lázaro ne’ets tu tejhua’methanchi in tsap a Dios ani nana’ u tsap tin Tsacamil a Dios.

5A Jesús in lej ichich hual tsu’tal a Marta ani a María ani a Lázaro. 6Aba ani’ olchinenequits abal ya’ul a Lázaro, bel jilc’one taja’ tsab a q’uicha jun ti c’uajat. 7Taley talbel a Jesús tu ucha’ huahua’ tu exobalilchic:

―Huana cu c’ale junil ti Judea.

8I toc’tsiy:

―¿Exobchix, jale’ ta le’ quit huichiy tihua’ junil, ani tats tit le’name quit tsemtha c’al i t’ujub c’al talchic i Israelchic?

9A Jesús tu ucha’chic:

―Biyat yabaye u talchamal in t’ojlabil a Dios ax tin abamal, yabaye ne’ets quin tsemtha. Hua’ats jat’hua’ lajuj tsab i hora tam tajaxe ta q’uicha ca xe’tsin an inic yab ca t’ithc’uan. 10Expith tam acal tam ti yic’uaxits hualam ne’ets ca t’ithc’uan, cum yab hua’ats i tajax.

11Talbel a Jesús tu uchaye:

―U huayitsits i ja’ub Lázaro. Ne’ets quin c’ale cu ejtsintha’.

12Tam huahua’ i uchal a Jesús:

―Ajatic, alhua’ abal max huayitsits, cum ne’ets hualam elabmelits an yau’lats.

13Tam tin ulu a Jesús abal huayitsits a Lázaro, in le’ quin ulu abal tsemetsits. Huahua’ i tsalpanchalq’ui abal coyomathq’ui ti huayal. 14Tam a Jesús tu lejquith ucha’chic:

―Tsemetsits a Lázaro. 15Alhua’ abal in jilc’onenec teje’ ani yabaye in c’alnec c’al a Lázaro, cum talbel tata’chic más ne’ets tiquin lej bela’. Huanats qui tsu’u xohue’.

16Tam cau a Tomás axi uxnal ti cuaya’cua’. Tu ucha’ huahua’ tu at exobalchic:

―Cu c’alehue c’al a Jesús ani cu junax tsemtha c’al jaja’.

A Jesús pel i ejthax c’al an tsemelom ani pel i pithoblix c’al i it ejattalab

17Ulits a Jesús jun ti jolith a Lázaro, olchin abal tse’its a q’uicha ti joliyame. 18Am bichou Betania c’uajat utat ti bichou Jerusalén jelat max tsab c’al ts’ejel i kilómetro. 19Tats ti ultsits yan i Israelchic quin ts’abiy a Marta ani a María quin culbethanchi in ichich, cum in tso’obits abal tsemetsits in ebchal Lázaro. 20Cum olchinal a Marta abal ta tal a Jesús, c’ale abal quin tamu. A Maria jats jilc’on tin q’uima’. 21Ulits a Marta, in ucha’ a Jesús:

―Ajatic, max it c’uajatac yabac tsemenec u ebchal Lázaro. 22Aba ani’ tsemenequits, u tso’obits abal ne’ets ca ejtha c’al a Dios.

23Toc’tsin a Jesús:

―Ne’ets ca ejtha ani ca xe’tsine ejat junil a ebchal.

24Uchan a Jesús tam:

―U tso’obits abal ne’ets ca ejtha tam quim baju an taltalab q’uicha tam a Dios ne’ets quin tala’ ejtha’ an tsemelomchic.

25Toc’tsin a Jesús:

―Nana’its in ejthax c’al an tsemelomchic ani im pithoblix c’al i it ejattalab. Aba ani’ max ca tsemets jitats tiquim bela’ nana’, bel ne’ets cu ejtha’ junil talbel. 26Ne’ets ca c’uajiy it ejatlith abal ets’ey yab quin leca’ an lej tsemla jitats belom c’al nana’. ¿A belal axe’ xi cau?

27Tam toc’tsin a Marta:

―U lej belal Ajatic abal pel ti Tsacamil a Dios. Pel it Cristo ax it bijithits ne’ets quit aban c’al a Dios quit chich.

Uc’nal a Jesús tin jolimtal a Lázaro

28Talits ti t’ilom a Marta c’al a Jesús, huichits c’al a María quin caniy ca chich c’al a Jesús quin tsu’u. In cue’ ucha’:

―An Exobchix Jesús tax talits utat in le’ abal quit c’ale ca tsu’u.

29Tam ti olchinits an cau a María, tam ta c’ale thubat quin tsu’u a Jesús. 30Yabaye ulnec a Jesús ti bichou Betania, c’uajate tihua’ jun ti tamuhuat c’al a Marta. 31An Israelchic axi c’uajat abal quin culbethanchi in ichich a María in tsu’u abal thubat c’alets. Ani c’alechic jaja’ jaye, cum in tsalpayal abal a María ne’ets quin tsa’biy an jolimtalab ani ca uq’uin taja’.

32Ultsits a María taja’ jun ti c’uajat a Jesús, in tuthu in c’ualal tin tamet ani in ucha’:

―Ajatic, max it c’uajatac yabac tsemenec u ebchal Lázaro.

33Tam tin tsu’u a Jesús uc’nal a María ani an Israelchic axi c’uajat taja’, in ats’a’ tim ba’ lej t’elelel in ichich ani lej ej’el. 34Tam in conoychic:

―¿Ju’ta ta joliyamal a Lázaro?

Uchan a Jesús:

―Quit utey Ajatic abal ca tsu’u.

35Tam uc’nal a Jesús jaye. 36Tam in ulu an Israelchic axi taja’chic:

―Ca t’aja’ ti cuenta abal lej ichich hual tsu’tom c’al a Lázaro.

37Talchic jaja’chic in ulu:

―Ja’its axe’ xi inic ax in tsu’uxmetha’ an joc’tsi, ani hualam max pelac in culbetal in ejtohuamalac quin jeltha’ a Lázaro ani yab ca tsemets.

Ejtha a Lázaro

38Junil in ats’a’ a Jesús lej ej’el tin ichich. Tam utey jun ti jolith a Lázaro al i jol paxal t’ujub axi paxq’uithits c’al i pulic t’ujub. 39A Jesús in ucha’chic:

―Ca tixc’a’chic an t’ujub taja’.

Uchan c’al a Marta in uxum ebchal an tsemelom:

―Ajatic, cum tse’its a q’uicha ti tsemenec hualam pet’el caxiyits.

40Uchan a Marta c’al a Jesús:

―Ca t’ila’ jahua’ nan tu ucha’its, max a belal nan ne’ets tu tejhua’methanchi in tsap a Dios.

41Tam in tixc’a’chic an t’ujub. Tam a Jesús in met’a’ hualq’ui’ ti eb ani in ulu:

―U binal i c’ac’namal yan Tata ti eb, cum tin ats’anchamal u conchixtal. 42Aba ani’ u tso’obits abal ets’ey tin ats’anchal jahuaquitsq’ui tu conchi, bel tu mo’canchal u conchixtal abal antsana’ axi teje’ muthatchic quin lej bela’ abal tata’ tin aba’ quin chich teje’ tsabal.

43Tam tin uluhuits antsana’, tam lej thajan a Jesús:

―Lázaro, quit cale tana’.

44Ani cale a Lázaro malithe c’al i malilil toltom ani c’al jun i toltom thu’bathe tin oc’. A Jesús in ucha’chic axi taja’ c’uajat:

―Ca huilchi an malilil toltom abal ca hualcanits.

An tomolnaxchic in le’ac quin yac’ua’ a Jesús

(Mt. 26.1–5; Mr. 14.1–2; Lc. 22.1–2)

45C’al axe’ xi pulic tsu’bixtalab in t’aja’ a Jesús, jats ti belan c’al yan i Israelchic axi che’nequits c’al a María jun ti joliyame a Lázaro. In tsu’uchic ani im bela’chic. 46Ani talchic jaja’chic c’ale quin olchi an fariseochic jahua’ a Jesús in t’ajchamal a Lázaro. 47Tam nixe’ an fariseochic ani c’al axi pel i ts’alechic pale’ c’ale quin tauna’ an cuenel axi c’athpich exbath ti ts’ejcom c’al an cau tin cuenta an tiyopan. In ucha’chic:

―¿Jant’o ne’ets qui t’aja’, cum axe’ xi inic xe’ets in t’ajal yan i labith t’ajbilab? 48Lejat patal an inicchic ne’ets ca belomats max qui jila’ antsana’ ca xe’tsine. Hualam max ca chich an romanochic tucu tsemtha’ ani tucu t’ajat talabethanchi i tiyopanil.

49Tam jun axi taja’ c’al jaja’chic im bij a Caifás ani pel i ts’ale pale’ nixe’ xi tamub, in ucha’chic:

―Tata’chic ojni’ yab it tsalpath. 50Ca t’aja’ ti cuenta abal alhua’ ca tsemtha juncats i inic, ani yab cu talabetha huahua’ tu bichou.

51Caifás yab in elentha’ nixe’ xi cau tin cuete’ oc’. Antsana’ ti cahuintha c’al a Dios, abal a Jesús ne’ets ca tsemtha ti calchix c’al am bichou Israel. Cum pel i ts’ale pale’ a Caifás nixe’ xi tamub, antsana’ in ucha’ in at juntalchic. 52Ani yab expith ca tsemtha a Jesús abal ca jec’ontha am bichou Israel, jaye abal ca jec’ontha ani ca mulcuhuat patal in tsacamilchic a Dios axi buc’uc’ul xe’ets tim puhuel an tsabal. 53Ma tam nixe’ xa q’uichajits an oc’lecchic c’al an Israel in luba’ quin ts’ejca’ an cau jant’ini’ ti quin tsemtha’ a Jesús.

54Jaxtam a Jesús yabats lej tejhua’ xe’ets jun ti ca tsu’tat c’al an Israelchic. Cale ti Judea ani c’ale ti jun i bichou im bij Efraín axi utat i joltam. Tats ti jilc’on a Jesús ani jaye huahua’ tu exobalil.

55Cum yabats más ohuat a q’uicha ne’ets quim baju an Israelchic quin t’aja’ an ajib tin cuenta abal ti calthame ti Egipto im biyal juntalchic, tamcunenequits yan i inicchic ti Jerusalén quin oc’ox t’oquetha’ tim ba’ jant’ini’ ti uchbith c’al an ts’ejcath cau axi jilchin c’al a Moisés. 56Talchic jaja’chic xe’ets alilil max quin ela’ a Jesús. Talchic axi al an tiyopan xe’ets in conoyalchic:

―¿Jant’o a tsalpayal hualam ne’ets ca chich a Jesús c’al an ajib?

57An fariseochic ani an ts’ale pale’chic in abchamalits’ an cau am bichou abal ca tso’oblinchat max ca tsu’tat ju’ta a Jesús, cum ne’ets ca abchin jita’ ta ca yac’uan.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index