Search form

SAN JUAN 18

Yac’uan a Jesús

(Mt. 26.47–56; Mr. 14.43–50; Lc. 22.47–53)

1Tam ti talits tucu ucha’ antsana’ an cau a Jesús huahua’ tu exobalil, u junax c’ale jum poq’ue’ an tsacam itse’ Cedrón. Taja’ hua’ats i t’ayablab te’lom jun tu otsits. 2Cum yan i calat taja’ tu otsenec huahua’ junax c’al a Jesús, in exla’ taja’ jaye a Judas axi ne’ets quin tsinat bina’ a Jesús tin c’ubac in tomolnaxilchic. 3Tats ti ulits a Judas junax c’al i cuenel i soldadochic ani i yac’ualchic axi abnenec c’al an ts’alechic pale’ ani c’al an fariseochic. Ts’ejcachic ti tal c’al i te’ ani c’al i matset. In chi’thalchic i tajablab ani i huayelom tsajib joc’path c’al i c’amal. 4Cum a Jesús in tala’ exla’its jant’o ne’ets ca t’ajchin, utey c’al jaja’chic ani in conoy:

―¿Jita’ ax a aliyal?

5Toc’tsinchic:

―A Jesús Nazaretib.

A Jesús in toc’tsiychic:

―Nana’ ojni’ ja’its.

Ani taja’ c’uajat c’al an yac’ualchic a Judas axi ne’ets quin tsinat bina’ a Jesús. 6Tam ti a Jesús in ulu nana’ ojni’ ja’its, tam ti tala’ je’at ijcachiquinchic tsabal. 7Tam a Jesús in conoychic junil:

―¿Jita’ ax a aliyal?

Toc’tsinchic:

―A Jesús Nazaretib.

8Tam a Jesús in ucha’chic:

―Tu ucha’its abal nana’ ojni’ ja’its. Max nana’ ja’its tin aliyal, expith ca jila’ ca c’alechic axe’ u juntalchic.

9Antsana’ in ulu a Jesús ca jilan ca c’alechic abal ca putun an cau jahua’ in ulumalits antse’: Yab u hualcanchi ca q’uibey ni jun i belom ax tim pitha’ u Tata ti eb cu c’alna’. 10Tam a Simón Pedro in jixa’ an matset ax in xe’tsinthal ani in muts’q’uinchi in huinab xutsun in tolmixal an ts’ale pale’. Im bij pel i Malco. 11Taley a Jesús in ucha’ a Pedro:

―Ca huichba’ an matset tin ot’ol. Hualam max a lej tsalpayal abal nan yab pel u uchbil cu yajchicna’ jant’ini’ tim bijchithits c’al u Tata ti eb cu yajchicna’.

A Jesús tin tamet an ts’ale pale’

(Mt. 26.57–58; Mr. 14.53–54; Lc. 22.54)

12Tam nixe’ xi soldadochic junax c’al in oc’lequil ani junax c’al nixe’ xi Israel yac’ualchic in yac’ua’ ani in huic’a’ a Jesús. 13Ani thubatq’ui ne’tha a Jesús tin q’uima’ a Anás axi pel i ts’ale pale’ nixe’ xi tamub. Ja’its nixe’ a Anás axi pel i iyam tatalab c’al a Caifás. 14Pel nixe’ a Caifás ax in ulumal abal alhua’ ca tsemtha’ juncats i inic ti calchix, ani yab ca talabetha patal am bichou Israel.

A Pedro in tsincal tim ba’ c’al a Jesús

(Mt. 26.69–70; Mr. 14.66–68; Lc. 22.55–57)

15A Simón Pedro ani junaque in exobalil a Jesús in aycom a Jesús jun ti ne’thab. Cum axi junaque pel in exlohual an ts’ale pale’, jilan ca otsits ti al am patio tin q’uima’ an ts’ale pale’. 16Ani a Pedro jilc’on utat an hui’leb eleb. Ani nixe’ xi exobal in tauna’ an ts’ic’ach axi beletnom hui’leb quin jila’ ca otsits a Pedro. 17Tam conoyat a Pedro c’al an ts’ic’ach:

―¿Yab i pelte ti exobalil axe’ xi inic te chi’thame?

Toc’tsin a Pedro:

―Nana’ iba.

18Cum lej tsamay, in ts’ejcamalits i c’amal an yac’ualchic ani an t’ojnalchic tin q’uima’ an ts’ale pale’. Cubuchic ti thilal taja’, ani c’uajat a Pedro junax thilal c’al jaja’chic.

Conoyab a Jesús c’al an ts’ale pale’

(Mt. 26.59–66; Mr. 14.55–64; Lc. 22.66–71)

19An ts’ale pale’ in ts’i’quiy quin conoy a Jesús jita’ jaja’ in exobalilchic ani jaye tin cuenta in exobchixtal.

20A Jesús in toc’tsiy:

―Nan ets’ey in xe’tsinenec abal ju’tamq’ui tin exobchix c’al an inicchic ani jaye tin tiyopanilchic an Israelchic ani ti al am pulic tiyopan jun tu mulcunal an Israelchic. U tejhua’ exobchamalitschic ani ibats u tsinat exobchamal c’al ni jun i cau. 21¿Jale’ tin conoyal abal jita’ nan u exobalilchic ani jaye tin cuenta u exobchixtal? Ca conoychic ax tin ats’anchamal u exobchixtal, ani jaja’chic ne’ets ti olchi jant’o tam cau nan u exobchamal. Jaja’chic ojni’ in tso’obits jant’o in ey ax u exobchamal.

22Tam ti a Jesús in ulu antsana’ an cau, tamna’ ti mo’canchat i c’ubaclec tin hual c’al jun nixe’ xi yac’ualchic. Ani conoyab:

―¿Jale’ antsana’ ta toc’tsiyal an ts’ale pale’?

23Toc’tsin a Jesús:

―Tiquin tequeth ucha’ max quithab jahua’ u ulal o max iba. ¿Jale’ tin alq’uith cuathal max iba?

24Taley a Anás in aba’ ca ne’tha a Jesús huic’ath c’al an ts’ale pale’ Caifás.

A Pedro in tsincal tim ba’ c’al a Jesús junil

(Mt. 26.71–75; Mr. 14.69–72; Lc. 22.58–62)

25Biyat cubate hue’ a Pedro ti thilal ba’ an c’amal, uchan:

―¿Yab i pelte ti exobalil axe’ xi inic te chi’thame?

A Pedro in tsinca’ tim ba’, in ulu:

―Nana’ iba.

26C’uajat taja’ jun axi pel in tolmixal an ts’ale pale’ ani pel in at xits’al ja’ub an inic axi muts’q’uinchat in xutsun c’al a Pedro. Conoyat a Pedro c’al jaja’:

―¿Auxe’ max yab i tata’its ax tu tsu’u tihua’ al an t’ayablab te’lom c’al axe’ xi inic?

27A Pedro tam in tsinca’ tim ba’ junil, ani tameq’ui tu thajnal an coxol.

A Jesús tin tamet a Pilato

(Mt. 27.1–2, 11–14; Mr. 15.1–5; Lc. 23.1–5)

28Tam caltha a Jesús tin q’uima’ a Caifás ani ne’tha tam ti chuthelits ti al an ata jun tin ts’ejcal an cau an gobernador. An Israelchic ax u jolbix c’al a Jesús yab in le’ ca otsits taja’, cum pel i hualabtalabcua’ jaja’chic ca otsits antsana’ c’al axi yab Israel. Max quin t’aja’, yab ne’ets quin ejtouchic quin c’apchi in t’u’ul an cordero ax u tsemthab c’al an ajib tin cuenta abal ti calthame ti Egipto im biyal juntalchic. 29Jaxtam cale eleb a Pilato quin tauna’ an Israelchic. In conoychic:

―¿Jant’o in t’ajamal yab alhua’ axe’ xi inic abal a le’ ca jolbiy?

30Toc’tsinchic:

―Tu chanchi cum pel i pojcax inic jaja’.

31Tam a Pilato in ucha’chic:

―Tata’chic ca ne’tha’ ani ca t’ajchi an ts’ejcaxtalab jant’inits tin ulal a ts’ejcath cahuintal ca ts’ejcan.

Toc’tsin an Israelchic:

―Huahua’ tu Israelchic yab i uchbil qui ulu ca tsemtha, expith max tata’ ca bina’ an cau ne’ets ca ejtohuat ca tsemtha.

32Antsana’ ne’ets ca putun an cau jant’ini’ tin ulumalits a Jesús abal ne’ets ca tsemtha ti al an cruz. 33Otsits a Pilato alta, in abchi an cau ca chi’tha a Jesús. Chi’tha ani conoyat c’al a Pilato:

―¿Tata’its pel ti Ts’alejil an Israelchic?

34A Jesús in ucha’:

―¿Tin conoyal ta cuetemtal o hua’ats jita’ ti ucha’ tiquin conoy antsana’?

35Toc’tsin a Pilato:

―Auxe’ max pel in Israel. Pel a at juntal Israelchic ani an ts’alechic pale’ ax ti chi’tha’ c’al nana’. ¿Jant’o hualam a t’ajamal abal ti chi’tha’?

36Tam a Jesús in toc’tsiy:

―Nan yab u lej t’ajal tin Ts’ale teje’ tsabal. Max u lej t’ajalac, tam pejexnenecac u ts’at’elilchic ani yabac tim binathits tin c’ubac an Israelchic. Yab in lej Ts’ale teje’ tsabal.

37Tam a Pilato in ucha’:

―Tam tata’ pelits it Ts’ale.

Toc’tsin a Jesús:

―Pel tin Ts’ale jant’ini’ ta ulu. In hua’tsinenec ani in xe’tsinenec teje’ tsabal abal cu olnanchi an inicchic an chubaxtalab. Patal jitats quin lej putu c’al an chubaxtalab, jats axi lej chubax tin ats’anchal u cahuintal.

38Tam a Pilato in conoy:

―¿Jant’o pel in ey an chubaxtalab?

In ts’ejcaxtal a Pilato c’al a Jesús

(Mt. 27.15–31; Mr. 15.6–20; Lc. 23.13–25)

Tam ti a Pilato antsana’ in conoy, tam cale ta c’ale quin tauna’ junil an Israelchic. In ucha’chic:

―Yab u elchal ni jant’o yab alhua’ axe’ xi inic abal cu jolbiy. 39Tata’chic a ujnam tiquin conchi abal cu hualca’ jun i huic’nel tam a t’ajalchic an ajib tin cuenta abal ti calthome ti Egipto a biyal juntalchic. ¿A le’chic tu hualcanchi axe’ axi pel a Ts’alejil?

40Tam tim patalchic lej tsapic thajan:

―Iba yab ja ca hualca’. A Barrabás jats ca hualca’.

Ja’its a Barrabás pel i cue’.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index