Search form

SAN JUAN 19

1Tam a Pilato im bina’ an cau ca huithc’oyat a Jesús. 2Taley an soldadochic im punchal tin oc’ a Jesús jun i thipath q’uith corona ani in cay’chal i tsacni’ nacat coton. Antsana’ in tilibnath t’ajchi a Jesús ti ts’ale. 3Tam in uluchic:

―Je’its in Ts’alejil an Israelchic.

Ani tocat in mo’canchalchic i c’ubaclec tin hual.

4Tam cale c’ale eleb junil a Pilato, in ucha’ an Israelchic:

―Te ne’ets tu calthanchi jaja’ ax a chi’thamal. Tu uchalchic abal yab u elchal ni jant’o yab alhua’ abal cu jolbiy.

5Tam cale a Jesús c’al an thipath q’uith corona tin oc’ ani cay’chith c’al nixe’ xi tsacni’ nacat coton. Tam a Pilato in ucha’ an Israelchic:

―Ca met’a’chic te c’uajat jaja’ ax a chi’thamal.

6Tam ti tsu’tat a Jesús c’al an ts’alechic pale’ ani c’al an yac’ualchic, tam in thajat uluchic:

―Ca t’ajat bina’ ca q’uet’ath tsemtha ti al an cruz. Ca t’ajat bina’ ca q’uet’ath tsemtha ti al an cruz.

A Pilato in ucha’chic:

―Tata’chic jats ca ne’tha’ ca q’uet’ath tsemtha’ ti al an cruz, cum nana’ yab u elchal jant’o yab alhua’ abal cu jolbiy.

7Toc’tsin an Israelchic:

―Huahua’ an ts’ejcath cau ax tu jilchamal a Moisés in ulal ca tsemtha axe’ xi inic, cum in ulumal abal pel in Tsacamil a Dios.

8Tam tin ats’a’ antsana’ axe’ xi cau a Pilato, tam lej jiq’uey. 9Otsits junil al an ata jun tin ts’ejcal an cau, in conoy a Jesús:

―¿Ma ju’ta tit tal?

Yab toc’tsin a Jesús.

10Tam a Pilato in ucha:

―¿Jale’ yab tin toc’tsiyal? Hualam yab a exlal abal nana’ u cua’al u eyaltal abal tu bina’ quit q’uet’ath tsemtha al an cruz ani u cua’al jaye u eyaltal abal tu jec’ontha’ abal yab quit tsemtha.

11Toc’tsin a Jesús:

―Jats a Dios ax ti pithamal an eyaltalab. Expith jats ta ejtohualac jant’o tiquin t’ajchi. Axi c’athpich hualbith jats jaja’chic ax tim bina’ c’al tata’.

12Ma tamits a Pilato in lej luba’ quin tsalpay tin oc’ jant’ini’ ti quin hualca’ a Jesús abal yab ca tsemtha. Bel an Israelchic yab in le’ ca hualca a Jesús, ani jaxtam in thajat ucha’ a Pilato:

―Max tata’ ca hualca’ axe’ xi inic tejhua’ abal yab pel it ja’ub c’al an ts’ale oc’lec romano. Jitats in t’ajalac ti ts’ale ejtil tin t’ajamalac axe’ xi inic, pel i lej tomolnax c’al an ts’ale oc’lec romano.

13Tam tin ats’a’ Pilato axe’ xi cau, tam in abchi an cau ca caltha eleb a Jesús. Taley chich a Pilato ani buxcan tin lactemil jun tin ts’ejcal an cau. Im bij nixe’ xi c’uajattalab ti tenec nic’ath ts’ejcath t’ujub. 14Pelits i ts’ejel hora q’uicha. Pel a q’uicha tam ti t’ojojol an Israelchic tin cuenta an ajib, tam ca chutheyits quin t’aja’ an ajib tin cuenta abal ti calthame ti Egipto im biyal juntalchic. Tam a Pilato in ucha’ an Israelchic:

―Ca tsu’uchic te c’uajat a Ts’alejil.

15Jaja’chic tocat thajat toc’tsin:

―Ca tsemtha. Ca tsemtha. Ca t’ajat bina’ ca q’uet’ath tsemtha ti al an cruz.

A Pilato in ucha’chic:

―Auxe’ max cu bina’ ca q’uet’ath tsemtha ti al an cruz a Ts’alejil.

Toc’tsinchic an ts’ale pale’:

―I cua’al juncats i ts’ale an ts’ale oc’lec romano.

16Taley a Pilato im bina’ a Jesús c’al an Israelchic abal ca tsemtha. Ta in ne’thalchic.

Q’uet’ath tsemtha a Jesús ti al an cruz

(Mt. 27.32–44; Mr. 15.21–32; Lc. 23.26–43)

17Ta ne’ets a Jesús in quitnal an cruz. Ultsits al an c’uajattalab im bij Calavera ax u bijiyab ti hebreo cau Gólgota. 18Tats ti q’uet’an a Jesús ti al an cruz. Antsana’ t’ajchin jaye tsab i inic, jun c’uajat tin huinab ani jun c’uajat tin c’uatab a Jesús. 19A Pilato in abchi i thuchlab jolbixtalab ca punchin tin oc’ an cruz thuchath antse: Ja’its axe’ a Jesús Nazaretib in Ts’alejil an Israelchic. 20Antsana’ ti thuchath ti hebreo cau, ani ti griego cau, ani ti latin cau. Cum c’uajat utatits am bichou jun ti q’uet’ath a Jesús al an cruz, taja’ u huat’el yan i inicchic quin ajiy nixe’ xi thuchlab jolbixtalab. 21Jaxtam uchan a Pilato c’al an ts’alechic pale’:

―Yab alhua’ jant’ini’ ti thuchath abal pel in Ts’alejil an Israelchic. In tomnal ca jalc’uy ca thucha’ antse’, abal jaja’ in ulu pel in Ts’alejil an Israelchic.

22A Pilato in toc’tsiychic:

―An cau jant’ini’ tu thuchamalits, lejat antsana’ ca jilc’on.

23Tam ti antsana’ c’uajat a Jesús q’uet’ath ti al an cruz, tam an soldadochic in mo’canchi in toltomil ti tse’ i muque’ abal ca c’alnanchat ti junchic i muque’ c’al tse’ i soldado. In nacat coton a Jesús expith tsajith tin naquel ani yab chucuth. 24An soldadochic in ulu jun c’al xi jun:

―Yab qui cathu axe’. Qui caltha’ i q’uij abal qui tsu’u jita’ ne’ets quin c’alnanchi.

Tam antsana’ in t’aja’chic an soldado, tam ti putnal an T’ocat Thuchlab ax in ulu antse’: In caltha’chic i q’uij jant’ini’ tiquin c’alnanchi u toltomil. Jita’ quin c’alnanchi u coton.

25Taja’ cubat utat ti al an cruz in mim a Jesús junax c’al in uxum ebchal in mim a Jesús, ani a María axi pel in tomquil a Cleofas, ani a María Magdalajib. 26Tam tin tsu’uhuits a Jesús taja’ in mim ani nana’ne tin lej ichich hual exobalil, in ucha’ in mim:

―Mim, ca t’aja’ ti cuenta na’ cubat jaja’ axi ca c’uajiy ejtil max pel a cuete’ tsacamil.

27Tam a Jesús tin ucha’ nana’:

―Ca t’aja’ ti cuenta na’ cubat jaja’ axi ca c’uajiy ejtil max pel a cuete’ mim.

Ma tamits u ne’tha’ cu beletna’ tu q’uima’.

U tsemelits a Jesús

(Mt. 27.45–56; Mr. 15.33–41; Lc. 23.44–49)

28Taley in tso’obits a Jesús abal in tala’ putumal in t’ojlabil. Ani abal ca putun jaye an T’ocat Thuchlab jant’ini’ ti q’uejab thuchath ne’ets quin ulu, in ulu:

―In chiquel.

29Ani hua’ats taja’ i juyul t’uchat c’al i ts’a’ic vino. Ani jun i inic in tsabay al nixe’ xi vino i thic’axtalab axi hue’ ejtil i cuinim. Taley in caltha’ ani in umchi tin chum i c’ue’lab i te’ hisopo, ani in utenchi tin hui’ a Jesús. 30Tam ti a Jesús in leca’its, tam in ulu:

―Ma xohue’its u tala’ putumalits u t’ojlabil.

Tam cutpan in oc’, ani tsemetsits.

Jun i soldado in xec’chal in tsoyil a Jesús

31Ca chutheyits an Israelchic ne’ets quin t’aja’ an ajib tin cuenta abal ti calthame ti Egipto im biyal juntalchic. Ca chuthey ja’its an sábado, ani yab in le’chic abal ca jilc’on a Jesús ani xi tsab i inicchic al an cruz cum pel i sábado lej c’athpich pulic. Jaxtam an Israelchic in tauna’ a Pilato max ca pejchin im pelet acan abal ca más thubat tsemets ani ca tixc’achic in anam t’u’ul ti al an cruz. 32Tam c’alechic an soldadochic im pejchi im pelet acan axi tsab i inic q’uet’ath al an cruz ejtil a Jesús. 33Tam ti chichchic c’al a Jesús in tsu’u abal tsemenequits, ani jaxtam yabats im pejchi im pelet acan.

34Aba ani’ yabats ejat a Jesús, jun i soldado in xec’chi in tsoyil a Jesús. Thubat c’ale i xits’ ani i ja’. 35Nana’ putat u tsu’u jahua’ t’ajchin a Jesús, ani lej chubax an cau jahua’ nan tu olchalchic abal ca bela’chic an chubaxtalab. 36Cum nixe’ xi soldado yabats im pejchi im pelet acan a Jesús, jaxtam putun jahua’ thuchath ti al an T’ocat Thuchlab antse’: Yab ca pejchin ni jun im beclac. 37Ani jaye in ulal an T’ocat Thuchlab axi thuchath antse’ tin cuenta a Jesús: An inicchic ne’ets quin tsu’u jaja’ axi xec’nenec.

Joliyat a Jesús

(Mt. 27.57–61; Mr. 15.42–47; Lc. 23.50–56)

38Jun i ts’at’el c’al a Jesús im bij pel a José Arimateajib. Pel i tsinat ts’at’el, cum in ts’ejnal in at Israelchic. In conchi a Pilato ca pithan in inictal a Jesús quin joliy. Cum uchanits quin ne’tha’, c’ale quin t’aja’. 39Tam chich a Nicodemo jaye ju’ta ti c’uajat in inictal a Jesús. Jats jaja’ ax ti jayq’ui’ chich c’al a Jesús tam acal abal ca t’ilmats. In chal ox i lajuj i kilo i ilal ts’ejcath c’al i mirra ani c’al i áloe. 40A José ani a Nicodemo in thu’banchi in inictal a Jesús c’al i malilil toltom umchithits nixe’ xi ilal, cum antsana’ in ujnam an Israelchic quin thu’banchi in inictal i tsemelom tam ne’ets quin joliy. 41Ani taja’ utat jun ti tsemtha a Jesús ti al an cruz hua’ats i t’ayablab te’lom jun ti hua’ats i it jolimtalab tsajath jol paxal t’ujub jun ti yab jayq’ui’ joliyame jita’. 42Tats tin mo’canchi in inictal a Jesús utat jun ti tsemthame. In thubat mo’canchi, cum lej hue’its ne’ets quim baju an q’uicha sábado tam bijithits an Israelchic ca coyots.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index