Search form

SAN JUAN 6

A Jesús im pijchal bo’ mil i inicchic

(Mt. 14.13–21; Mr. 6.30–44; Lc. 9.10–17)

1Taley talbel a Jesús c’ale jum poq’ue’ am pulic lejem Galilea ax u bijiyab jaye ti Tiberias. 2Ani tihua’ ne’ets jaye yantalam i inic c’al ti tsu’chame an labith t’ajbilabchic jahua’ in t’ajamal c’al yantalam i ya’ulchic. 3Tam huahua’ tu exobal ani c’al a Jesús u c’athiy al i bolchal, ani buxcan taja’ a Jesús. 4Hue’its ne’ets quim baju an Israelchic quin t’aja’ an ajib tin cuenta abal ti calthame ti Egipto im biyal juntalchic. 5Cum a Jesús in tsu’tal ts’at’at yantalam i inicchic, in ucha’ a Felipe:

―¿Ju’ta ti qui ts’a’iy i c’apnel abal ca c’aputs axe’ xi yantalam i inicchic?

6A Jesús in exlalits jant’o ne’ets quin t’aja’ abal ca c’aputs am pulic mulcunel, expith in conoyq’ui a Felipe in le’ quin ats’a’ jant’ini’ ti ne’ets quin toc’tsiy. 7Tam toc’tsin a Felipe:

―C’al tsab i bo’ inic i tumin denario i c’apnel qui ts’a’iy, ma yab ne’ets quim baju quin huachic bats’u tim patal an inicchic axi muthat teje’.

8Tam uchan a Jesús c’al junaque in exobalil im bij a Andrés axi pel in ebchal a Simón Pedro:

9―C’uaját teje’ jun i cuitol ax in cua’al bo’ i pan ani tsab i to’ol. Ni hue’ lejat yab ne’ets ca lejey ca c’aputs axe’ xi yantalam i inicchic.

10Tam a Jesús tu ucha’chic:

―Ca ucha’ tim patal an inic axi muthat ca buxcan tsabal.

Ani axi buxcan bo’ mil i inic taja’ jun ti hua’ats yan i tsacam tom. 11Tam a Jesús im bats’u axi bo’ i pan ani im bina’ i c’ac’namal yan c’al a Dios. Taley tu pitha’ huahua’ qui huat’banchi an mulcunel axi quetechic taja’. Jayetseq’ui in t’aja’ a Jesús c’al xi tsab i to’ol. Ani patal an mulcunel im bats’uhual jayits in le’ quin c’apu. 12Tam ti ajhuejits patal an mulcunel, tam a Jesús tu ucha’ huahua’ tu exobalil:

―Ca thaya’ patal an jilc’omach yab ca jila’ ca jolat q’uibey.

13I thaya’ ani i t’uchiy lajuj tsab i t’ocnal c’al an jilc’omach pan. 14Tam tin tsu’u an mulcunel abal antsana’ in t’ajamal an labith t’ajbilab a Jesús, in ulu:

―Lej chubax axe’ ja’its an caulome axi bijithits c’al a Dios ne’ets ca chich teje’ tsabal.

15Cum a Jesús in tso’obits abal u le’nab ca yac’uan c’al an mulcunel ani ca punuhuat c’al i tsaplab ti ts’ale c’al jaja’chic, jaxtam tixc’an ani c’ale cuetem al jun i oc’ bolchal.

Belal a Jesús eblim an ja’

(Mt. 14.22–27; Mr. 6.45–52)

16Tam ti aclets tam tu c’alets huahua’ tu exobalil a Jesús, cu pa’iy tin hualte’lil am pulic lejem. 17U ulits ani u otsits al i tan cu c’ale ti jun i bichou im bij Capernaum axi jum poq’ue’ am pulic lejem. Tam tu ne’ets huat’elitschic al an ja’ tam ti yic’uaxits, ani xant’o a Jesús.

18Ts’i’quin tam ca juchun lej tsapic an ic’ ani lej tsapic lanq’uil an ja’. 19Tam ti belthamalits an tan max bo’ o max acac i kilómetro, tam i tsu’u a Jesús abal tal utetel utat an tan. Tal ti belbel eblim an ja’, ani tocat u jiq’uel huahua’. 20A Jesús tu ucha’chic:

―Cum nana’its jats ax in tal yab quit jiq’ueychic.

21Tam c’al i lej culbetalab i bats’u ca otsits al an tan. Ani thubat u ulits ma tihua’ jun tu ne’etschic.

Aliyab a Jesús

22Jilc’onenec i inicchic jum poq’ue’ al am pulic lejem jun tu calnequitschic taja’ huahua’ tu exobalil a Jesús. Aytalab q’uicha in t’aja’chic ti cuenta abal xant’o axi juncats an tan axi c’uajatac. In tso’obits jaja’chic abal cuetem tu c’alnequits huahua’ ani yab c’uajat a Jesús c’al huahua’. 23Biyat ulcanalits i tanchic axi tal ti bichou Tiberias. Ulcanalitschic taja’ al in hualte’lil am pulic lejem utat jun ti c’apumath am pulic mulcunel c’al am pan ani c’al an to’ol. Tats tim binamalits an Ajatic i c’ac’namal yan c’al a Dios ani tats tim pijchamal am pulic mulcunel. 24Tam tin tsu’u jaja’chic abal xant’o a Jesús ani huahua’ tu exobalil, tam otsits al an tanchic axi it ulnec ca chich ti bichou Capernaum abal taja’ quin aliychic a Jesús.

A Jesús pel i c’apnel c’al tu it ejatliyab an inicchic

25Ultsits nixe’ xi inicchic jum poq’ue’ tin hualte’lil am pulic lejem, ani in ela’ a Jesús taja’. In conoychic:

―¿Jayq’ui’ tit ulits teje’, Exobchix?

26A Jesús in toc’tsiychic:

―Lej chubax nan tu uchalchic abal nan tin aliyal tocat abal it ajhuejits c’al am pan, ani yab tin aliyal abal max tim belalac abal u t’ajal i labith t’ajbilabchic ti tsu’bixtalab c’al u ey. 27Yab ca c’athpich t’e’pinchi an c’apnel ax u talel ax tin cuenta a inictal. Ca luba’ ca co’onchi an c’apnel axi yab u talel, jahua’ nana’ tin Juntal patal an inicchic u le’ tu pitha’chic. Jats axi tin cuenta a ejattal c’al quit ejatliyat abal quit ets’ey c’uajiy c’al a Dios. Tim pitha’ a Dios Tatalab ti eb u uchbil abal nan tu pitha’chic axe’ xi c’apnel tin cuenta a ejattal.

28Tam conoyat a Jesús c’al jaja’chic:

―¿Jant’o pel i uchbil qui t’aja’ abal ca jilc’on culbel a Dios c’al huahua’?

29A Jesús in toc’tsiychic:

―Pel in culbetal a Dios abal tata’chic tiquim bela’ nana’. Nana’its ax in abnenec c’al a Dios quin chich teje’ tsabal abal tiquim bela’ an inicchic.

30Conoyat a Jesús tam:

―¿Jant’o tam tsu’bixtalab a ejtohual tucu t’ajchi abal qui exla’ max chubax it abnenec c’al a Dios ani chubax huahua’ qui bela’ tata’? 31Alhua’ max tu pithalac jant’o qui c’apu jant’ini’ ti pithnenec c’al a Dios i biyal juntalchic i c’apnel i maná quin c’apuchic tam ti xe’tsin ti al an joltam ti jayq’ui’. In ulal an T’ocat Thuchlab antse’: A Dios im pitha’chic i c’apnel axi ti eb quin c’apu.

32A Jesús in toc’tsiychic:

―Lej chubax nan tu uchalchic abal a biyal juntalchic pithnenec i c’apnel axi ti eb c’al u Tata ti eb, ani yab pithnenec nixe’ xi c’apnel c’al a Moisés. Ani xohue’ u Tata ti eb ti abchamalits tata’chic an c’apnel axi lej chubax tal ti eb tin cuenta a ejattalchic. 33Ti abchamalitschic xo’ jaja’ axi pa’inequits tal ti eb in it ejatlinchal in ejattal an inicchic.

34Tam uchan a Jesús c’al jaja’chic:

―I lej le’ max tata’ pay’lom tucu ets’ey pitha’ nixe’ xi c’apnel ax a ulal.

35A Jesús in ucha’chic:

―Nana’its in ejtil i c’apnel tin cuenta in ejattal an inicchic. Jitats ca chich c’al nana’ ni jayq’ui’ yab ne’ets ca c’a’iy in ejattal. Jitats tiquim bela’ nana’ ni jayq’ui’ yab ne’ets ca chiquey in ejattal. 36Aba ani’ tin tsu’umalits tata’chic yab a le’ tiquim bela’. Antsana’ nan tu ucha’itschic abal yab a le’ tiquim bela’. 37Bel ne’ets ca chich c’al nana’ patal jitats quim pithan c’al u Tata ti eb nan cu c’alna’. Ja’its axi jaja’chic ne’ets cu bats’u, yab cu pojca’. 38In tal ti eb ani in che’nequits teje’ tsabal abal cu t’ajchi in culbetal a Dios ani iba nana’ u culbetal. Ja’its a Dios ax tin aba’ quin chich teje’ tsabal. 39Pel tin abathualejil u Tata ti eb. Pel in culbetal jaja’ cu alhua’ beletna’ an inicchic axi jaja’ tim pithamal nan cu c’alna’. Yab cu jilchi ma ni jun ca q’uibey. Ani an tsemelomchic talbel ne’ets cu ejtha’ tam quim baju an taltalab q’uicha axi pejathits c’al a Dios ca ejthachic. 40Nana’its tin Tsacamil a Dios, ani pel in culbetal a Dios abal patal jitats tiquin tsu’u ani tiquim bela’, jats jaja’chic cu pitha’ i it ejattalab abal ca ets’ey c’uajiy c’al a Dios. Ja’its jaja’chic axi ne’ets cu ejtha’ tam quim baju an taltalab q’uicha axi pejathits c’al a Dios ca ejthachic.

41Tam talchic axi taja’ an Israelchic in ts’i’quiy quin c’uiya’ a Jesús, cum in ulumalits abal jaja’ pel i c’apnel axi tal ma ti eb tin cuenta in ejattal an inicchic. 42In uluchic:

―Auxe’ max yab i ja’its a Jesús axi pel in tsacamil a José. I exlanchalits in tata ani in mim. ¿Jale’ in ulu abal tal ma ti eb?

43Tam a Jesús in ucha’chic:

―Yabats tiquin c’uiya’. 44U Tata ti eb jats tin aba’ quin chich teje’ tsabal, ani ni jita’ yab in ejtohual ca chich c’al nana’ max yab ca quinchin in ichich c’al u Tata ti eb. An tsemelomchic ne’ets cu ejtha’ tam quim baju an taltalab q’uicha axi pejathits c’al a Dios ca ejthachic. 45Thuchathits al an T’ocat Thuchlab jahua’ in ulu in caulomejilchic a Dios ti jayq’ui’ antse’: Ne’ets ca exobchin tim patal an inicchic c’al a Dioscua’. Ani xohue’ patal jitats ca chubax exobchin c’al u Tata ti eb ani quin ats’anchi in exobchixtal, jats ne’ets ca chich c’al nana’.

46Yab u ulal abal hua’ats jita’ in tsu’umalits u Tata ti eb, expith nana’ jats u tsu’umalits. Nana’ jats in tal ma ti eb c’al a Dios. 47Lej chubax nan tu uchalchic abal jitats tim belamal nana’, jats ax u pithamalits i it ejattalab ca c’uajiy ets’ey c’al u Tata ti eb. 48Nana’its in ejtil i c’apnel tin cuenta in ejattal an inicchic. 49Lej chubax a biyal juntalchic in c’apu an maná ti jayq’ui’ tihua’ ti al an joltam, ani bel tsemets jaja’chic cum yab lej jum putat ejatliyat abal ets’ey. 50An c’apnel jahua’ nan tu olchalchic jats axi pa’inec tal ma ti eb. Jitats quin c’apu ne’ets ca it ejatliyat ani ca ets’ey c’uajiy c’al a Dios ti eb. 51Nana’its in ejtil i c’apnel ani im pa’inec tal ma ti eb. Jitats quin c’apu axe’ xi c’apnel jats c’al ti ne’ets ca it ejatliyat ani ca ets’ey c’uajiy c’al a Dios ti eb. U anam t’u’ul nana’ ja’its ejtil i c’apnel. Ne’ets cu bina’ tu ba’ abal ca it ejatliyat an inicchic.

52Tam an Israelchic axi taja’ c’uajat in ts’i’quiy quin t’iloxnanchi jahua’ in ulu a Jesús antsana’ c’al in anam t’u’ul. In uluchic:

―¿Jant’ini’ tin ejtohual axe’ xi inic quim bina’ in anam t’u’ul ani qui c’apchi?

53A Jesús in ucha’chic:

―Nana’its tin Juntal patal an inicchic. Expith max ca c’apchi u anam t’u’ul ejtil max pel in c’apnel ani max ca uts’anchi u xits’al ejtil max pel in uts’nel, tamna’ ne’ets quit it ejatliyatchic. 54U it ejatliyab abal ets’ey jitats tin c’apchal u anam t’u’ul ejtil i c’apnel ani tin uts’anchal u xits’al ejtil i uts’nel. Aba ani’ ca tsemets, nan ne’ets cu ejtha’ tam quim baju an taltalab q’uicha axi pejathits c’al a Dios ca ejtha an tsemelomchic. 55U anam t’u’ul pel i lej chubax c’apnel ani u xits’al pel i lej chubax uts’nel tin cuenta in ejattal an inicchic ca it ejatlinchat. 56Jitats tin c’apchal u anam t’u’ul ejtil i c’apnel ani tin uts’anchal u xits’al ejtil i uts’nel jats axi junini’ ts’ot’c’óx c’al nana’. 57U Tata ti eb axi ets’ey ejat jats tin aba’ quin chich teje’ tsabal, ani ja’its jaja’ ax u ejatnal. Jitats tin c’apchal u anam t’u’ul ejtil i c’apnel ani tin uts’anchal u xits’al ejtil i uts’nel jats ax tin ejatnal nana’. 58U olnal tu ba’ abal nana’its in ejtil i c’apnel ani im pa’inec tal ma ti eb. Jitats quin c’apu axe’ xi c’apnel jats c’al ti ne’ets ca it ejatliyat ani ca ets’ey c’uajiy c’al a Dios ti eb. Axe’ xi c’apnel yab ja ejtil an maná axi pithnenec a biyal juntalchic ti al an joltam ti jayq’ui’. Jats nixe’ ja in c’apuchic ani bel tsemets.

59Antsana’ c’al axe’ xi cau tin cuenta an c’apnel a Jesús in exobchi an tamcunel al in tiyopanil an Israelchic ti Capernaum.

An cau tin cuenta an it ejattalab

60Tam tin ats’a’itschic antsana’ an cau in exobchi a Jesús tin cuenta an c’apnel, tamna’ yan axi ts’at’enec c’al a Jesús in ulu:

―Lej q’uibat qui belchi axe’ xi cau. ¿Jita’ hualam in ejtohual quin exbay?

61Tam a Jesús in t’ajchichic ti cuenta abal in le’ ti toc’oc’ol c’al nixe’ xi cau tin cuenta an c’apnel. In conoychic:

―¿It t’apchinal a tsalap c’al axe’ xi cau? 62Max it t’apchinal c’al axe’ xi cau, más ne’ets quit t’apchin max tiquin tejhua’ tsu’u nana’ tin Juntal patal an inicchic quin c’athiy ti eb jun tin talac. 63A ejattal jats c’al tit ejatchic. Yab lej exbath a inictal. An cau jahua’ nan tu olchamalitschic pel tin cuenta a ejattal ani jats c’al quit ejatlinchat a ejattal. 64Aba ani’ lej chubax an cau jahua’ nan tu olchamalitschic, bel talchic c’al tata’ hua’ats yab a belchamal.

In q’uejab tso’obits a Jesús jita’ c’al ti yab ne’ets ca belan ani jita’ c’al ti ne’ets ca tsinat bina tin c’ubac in tomolnaxilchic. 65Tam in ulu a Jesús:

―Nan tu uchamalitschic abal ni jita’ yab in ejtohual ca chich c’al nana’ max yab ca quinchin in ichich c’al u Tata ti eb.

66Ma tamna’its ti tixc’an c’al a Jesús yantalam, i inic ani yabats xe’tsinchic c’al jaja’. 67Tam a Jesús tu conoy huahua’ lajuj tsab tu exobalil:

―¿A le’chicte quit tixc’an c’al nana’?

68Toc’tsin a Simón Pedro:

―¿Ajatic, jita’ c’al tu cu c’ale huahua’ cum yab jita’ in olnal i cau ax tata’ a olnal? Expith tata’ tu olchalchic i cau c’al cu it ejatliyat abal cu ets’ey c’uajiy c’al a Dios. 69I belchamalits a cahuintal. I lej tso’obits abal tata’its it Cristo ax it bijithits ne’ets quit aban c’al a Dios quit chich. Pel ti Tsacamil a Dios, ani pel in ey a Dios ejat abal ets’ey.

70A Jesús tu toc’tsiychic:

―Lajuj tsab ta eb axi nana’ tu tacuyamalits abal tiquin ts’at’enchi, ani jun jats axi ts’at’at c’al an teneclab.

71C’al axe’ xi cau jahua’ in ulal a Jesús in olnal a Judas Iscariote axi pel in tsacamil a Simón. Aba ani’ ajithits c’al huahua’ tu lajuj tsab tu exobalil a Jesús, bel jaja’ ja’its axi ne’ets quin tsinat bina’ a Jesús tin c’ubac in tomolnaxilchic.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index