Search form

SAN LUCAS 3

Thajchix a Juan pujax ti al an joltam

(Mt. 3.1–12; Mr. 1.1–8; Jn. 1.19–28)

1Tam ti a Tiberio in cua’alits lajuj bo’ tamub ti lej ts’ale oc’lec, a Poncio Pilato pel i gobernador ti Judea. A Herodes pel i gobernador ti Galilea ani in ebchal Felipe pei i gobernador ti Iturea ani ti Traconite. Ani a Lisanias pel i gobernador ti Abilinia. 2Ani an ts’alechic pale’ c’al an Israel pel a Anás ani a Caifás. Tam ti tameq’ui ta ti xe’ets a Juan in tsacamil a Zacarías ti al an joltam, ani taja’ uchan c’al a Dios quin ts’i’quiy in t’ojlabil. 3Taley talbel ta ti xe’ets utat ti pulic itse’ Jordán, in thajchixnanchal an inicchic ca jic’tson c’al in hualab abal ca paculanchat c’al a Dios, ani ca pujan. 4Antsana’ c’al in thajchixtal a Juan u putnal an cau jahua’ in thuchamal ma biyalits an caulome Isaías antse’:

Jun i inic ne’ets quin thajchixnanchi an inicchic ax u che’el ti al an joltam antse’:

Ca ts’ejcacanchi am bolith bel an Ajatic jun ti ca ulits.

5Ca tala’ elchiyat am poc’ jolchic.

Jaye ca pac’luhuat an ts’enchic ani am bolchal.

Ca bolithmetha jun ti yunq’uichic am bel ani ca juncuhuat jun ti jolichic.

6Antsana’ ne’ets quin tsu’u patal an inicchic an Jec’onthax axi ta tal abath c’al a Dios, in ulu a Isaías.

7Ani axi c’uajatchic taja’ u pujnal c’al a Juan, uchan c’al jaja’:

―Tata’chic ojni’ ejtil it tsan. A le’ ca jec’a’ c’al i pujaxtalab an yajchictalab axi taye tale. 8Max chubax it jic’tsonenequitschic c’al a hualab ani it huenc’onenequits c’al a Dios, ca tejhua’metha’ abal chubax anits c’al i alhua’ xe’tsintalab. Yab ca tsalpaychic abal it alhua’its c’al a Dios expith cum pel it at xits’lab c’al a Abraham. Max expith jats in le’ a Dios yan in xits’altal a Abraham, in huit’alac ma quin hua’tsintha’ c’al i t’ujub. 9Jant’ini’ an inic in ijcal jun i te’ axi yab jant’o ti alhua’ ani quin chica’, antsana’ a Dios hue’its ne’ets quin t’aja’ c’al i inicchic axi yab alhua’.

10Tam an inicchic taja’ in conoyal a Juan:

―¿Jant’o pel i uchbil c’al a Dios qui t’aja’?

11A Juan in toc’tsiychic:

―Jitats in cua’al tsab i cotonlab, quim pitha’ jun axi yab in cua’al. Jitats in cua’al jant’o quin c’apu, quim pitha’ jaye axi yab in cua’al.

12Ta u che’el jaye c’al a Juan i bats’c’ul jalbixtalab tumin c’al an gobierno ca pujan. Jaja’chic in conoyal a Juan jayetseq’ui:

―¿Exobchix, jant’o pel i uchbil c’al a Dios qui t’aja’?

13A Juan in toc’tsiychic:

―Yab ca huat’ath conchi yan an jalbixtalab tumin, expith jahua’ in ulal in uchbixtal an oc’lecchic.

14I soldadochic in conoyal a Juan jayetseq’ui:

―¿Ani huahua’ jant’o pel i uchbil c’al a Dios?

A Juan in toc’tsiychic:

―Yab quit cue’enchic. Ni jita’ yab ca q’uet’ach othanchi an cau. Quit culbejits c’al an tumin ax a atal.

15U lej t’ajnal ti cuenta a Juan, cum c’al yan i inicchic tu tsalpanchab max hualam ja’its a Cristo axi lej bijithits ne’ets ca aban c’al a Dios ca chich. 16Ani a Juan in ucha’chic:

―Nana’ yabaye ja. Jaja’ lej pulic in ey ani nana’ iba. Nana’ lej tsa’at u ey, ma yab ne’ets cu baju cu pilchi in quintsol im pajab. Nan tu pujayalchic c’al i ja’, ani jaja’ axi taye tal talbel jats ne’ets ti pujaychic c’al an Espíritu Santo ani c’al i c’amal. 17Tam jun i inic quin ic’oy in hualil an lab em, talbel ne’ets quin thaya’ ti al i huilte’. Ne’ets quin tamcuy an amul quin chica’ al i c’amal. Antsana’ jaja’ axi taye tal ne’ets quin thaya’ in c’al jaja’ ti eb, ani quin jolou axi jaja’ yab in c’al ti al am pulic c’amal axi ni jayq’ui’ yab u teptsinal.

18Antsana’ xe’ets a Juan ti exobchix ani ti olchix c’al an alhua’ cau c’al an inicchic. 19Ani jun a q’uicha in jolbiy an gobernador Herodes, cum juncunenec c’al a Herodías axi pel in tomquil a Felipe. Ani nixe’ xi Felipe pel in ebchal a Herodes. In jolbiy jaye c’al q’ue’atchic i hualabtalab ax in t’ajamal. 20Ani a Herodes ni hue’ yab in t’ajchi ti cuenta jahua’ uchan c’al a Juan. Ma tocat in t’ajaye yab alhua’, im bina’ an cau ca baliyat ti huic’axte’ a Juan.

Pujnal a Jesús

(Mt. 3.13–17; Mr. 1.9–11)

21A Juan im pujayamalits yan i inicchic. Taley chichits a Jesús, ani pujan jaye. Ani biyat tam ti exom ti ol a Jesús, japq’uinal ti eb. 22Tamna’ tal ti eb pa’i’il an Espíritu Santo tsu’tab ejtil i cucu’. Ta jilc’on c’al a Jesús. Tam ats’atmel jun i cau tal ti eb c’al a Dios, taunab a Jesús antse’:

―Tata’its pel tu ichich hual Tsacamil. In lej culbel c’al tata’.

I biyal juntalab xits’lab c’al a Jesucristo

(Mt. 1.1–17)

23A Jesús in cua’alits jelat jun inic c’al lajuj i tamub tam tin tuju in t’ojlabil. Exla pel i tsacamlab c’al a José axi pel i tsacamlab c’al a Elí. 24A Elí pel i tsacamlab c’al a Matat. A Matat pel i tsacamlab c’al a Leví. A Leví pel i tsacamlab c’al a Melqui. A Melqui pel i tsacamlab c’al a Jana axi pel i tsacamlab c’al a José. 25A José pel i tsacamlab c’al a Matatías ani a Matatías pel i tsacamlab c’al a Amós. A Amós pel i tsacamlab c’al a Nahum. A Nahum pel i tsacamlab c’al a Esli axi pel i tsacamlab c’al a Nagai. 26A Nagai pel i tsacamlab c’al a Maat ani a Maat pel i tsacamlab c’al a Matatías. A Matatías pel i tsacamlab c’al a Semei. A Semei pel i tsacamlab c’al a José axi pel i tsacamlab c’al a Judá. 27A Judá pel i tsacamlab c’al a Joana axi pel i tsacamlab c’al a Resa. A Resa pel i tsacamlab c’al a Zorobabel ani a Zorobabel pel i tsacamlab c’al a Salatiel axi pel i tsacamlab c’al a Neri. 28A Neri pel i tsacamlab c’al a Melqui axi pel i tsacamlab c’al a Adi. A Adi pel i tsacamlab c’al a Cosam ani a Cosam pel i tsacamlab c’al a Elmodam axi pel i tsacamlab c’al a Er. 29A Er pel i tsacamlab c’al a Josué ani a Josué pel i tsacamlab c’al a Eliezer. A Eliezer pel i tsacamlab c’al a Jorim axi pel i tsacamlab c’al a Matat. 30A Matat pel i tsacamlab c’al a Leví axi pel i tsacamlab c’al a Simeón. A Simeón pel i tsacamlab c’al a Judá ani a Judá pel i tsacamlab c’al a José. A José pel i tsacamlab c’al a Jonán axi pel i tsacamlab c’al a Eliaquim. 31A Eliaquim pel i tsacamlab c’al a Melea axi pel i tsacamlab c’al a Mainán. A Mainán pel i tsacamlab c’al a Matata axi pel i tsacamlab c’al a Natán. 32A Natán pel i tsacamlab c’al a David axi pel i tsacamlab c’al a Isaí. A Isaí pel i tsacamlab c’al a Obed axi pel i tsacamlab c’al a Booz. A Booz pel i tsacamlab c’al a Salmón axi pel i tsacamlab c’al a Naasón. 33A Naasón pel i tsacamlab c’al a Aminadab axi pel i tsacamlab c’al a Aram. A Aram pel i tsacamlab c’al a Esrom ani a Esrom pel i tsacamlab c’al a Fares axi pel i tsacamlab c’al a Judá. 34A Judá pel i tsacamlab c’al a Jacob axi pel i tsacamlab c’al a Isaac. A Isaac pel i tsacamlab c’al a Abraham ani a Abraham pel i tsacamlab c’al a Taré axi pel i tsacamlab c’al a Nacor. 35A Nacor pel i tsacamlab c’al a Serug axi pel i tsacamlab c’al a Ragau. A Ragau pel i tsacamlab c’al a Peleg ani a Peleg pel i tsacamlab c’al a Heber axi pel i tsacamlab c’al a Sala. 36A Sala pel i tsacamlab c’al a Cainán axi pel i tsacamlab c’al a Arfaxad. A Arfaxad pel i tsacamlab c’al a Sem. A Sem pel i tsacamlab c’al a Noé axi pel i tsacamlab c’al a Lamec. 37A Lamec pel i tsacamlab c’al a Matusalén axi pel i tsacamlab c’al a Enoc. A Enoc pel i tsacamlab c’al a Jared. A Jared pel i tsacamlab c’al a Mahalaleel axi pel i tsacamlab c’al a Cainán. 38A Cainán pel i tsacamlab c’al a Enós axi pel i tsacamlab c’al a Set. A Set pel i tsacamlab c’al a Adán axi pel i tsacamlab c’al a Dios.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index