Search form

SAN MARCOS 10

A Jesús in exobchal tin cuenta an jilcacaxtalab c’al i tomquilab

(Mt. 19.1–12; Lc. 16.18)

1Calejits a Jesús ti bichou Capernaum, c’ale ti Judea jum poq’ue’ am pulic itse’ Jordán. Taja’ u mulcunal junil yantalam i inicchic, ani a Jesús in exobchalchic cum antsana’ in ujnamits ti exobchix. 2Tam utey i fariseochic in le’ quin tacchiquiy a Jesús. In conoyalchic max a Dios in jilal an inic quin jilcacay in tomquil. 3Toc’tsin a Jesús in conoychic:

―¿Jant’o in ulal a Moisés tin thuchath cahuintal tin cuenta jahua’ tata’chic tin conoyal?

4Toc’tsinchic:

―In ulu abal an tomquith uxum ca oc’ox ts’ejcanchat ani ca pithan an u jun tu olnab jale’ ne’ets ca jilcacayat, ani tiq’uele tam an inic in ejtohual quin jilcacay in tomquil.

5Tam a Jesús in ucha’chic:

―Cum lej t’ujbathchic in ichich an inic, jats tin thucha’ a Moisés abal bel an inic quin jilcacay in tomquil. 6Yab antsana’ ti c’a’alac tam ti a Dios in ts’ejca’ jun i inic ani jun i uxum. 7Jaxtam in ulu a Dios abal an inic ca tixc’an c’al in tata ani in mim abal ca juncun c’al in tomquil. 8Ani tam juncunenequits ejtil max juncats tin ebchiccua’. 9Cum antsana’ juncatsmethachits jaja’chic c’al a Dios, jaxtam yabats alhua’ max an inic quin jilcacay in tomquil.

10Taley otsitschic in exobalil alta ti al an ata jun ti c’uajat a Jesús, ani conoyab jaja’ tin cuenta nixe’ xi cau an jilcacaxtalab c’al i tomquilab. 11A Jesús in ucha’chic:

―Max i inic quin jilcacay in tomquil ani ca tomquin c’al q’ue’at i uxum, tamna’ pel i uxumbe ani in t’ajchal i hualabtalab in oc’ox tomquil. 12Max i uxum quin jilcacay in tomquil ani ca tomquin c’al q’ue’at i inic, tamna’ pel i inicbe ani in t’ajchal i hualabtalab in oc’ox tomquil.

A Jesús im bats’uhual an tsacamchic

(Mt. 19.13–15; Lc. 18.15–17)

13Taley chanchinal a Jesús i tsacamchic abal ca tacchin c’al jaja’. Ani in exobalilchic a Jesús tocat in ts’i’quiyal quin c’uiya’ an chi’thom. 14Tam tin tsu’u a Jesús abal antsana’ c’uiyax in exobalilchic, tam tsacuy ani in ucha’chic:

―Yab ca c’anchi an tsacamchic yab ca chi’tha c’al nana’. Expith jitats tsa’at in ichich ejtil in ichich i tsacam, jats ax im bats’uhual a Dios ti Ts’ale tin ichich. 15Jitats yab antsana’ tsa’at in ichich, yab in ejtohual quim bats’u a Dios ti Ts’ale tin ichich ani yab ne’ets ca c’uajiy ti eb jun tin t’ajal a Dios ti Ts’ale. Jats an lej chubaxtalab nan tu uchalchic.

16Taley a Jesús im pumbal ti junchic an tsacamchic tin ocob, ani im punchal in c’ubac tin oc’.

Taunab a Jesús c’al jun i cuitol inic rico

(Mt. 19.16–30; Lc. 16.18–30)

17Tam ti ne’ets a Jesús ti bel, tal jun i inic c’al in athic. Ulcan tin tamet a Jesús ani in tuthuhual in c’ualal, ani in conoyal:

―¿Jant’o pel u uchbil cu t’aja’ abal quin it ejatliyat abal ets’ey? Tata’ it alhua’ exobchix tiquin ucha’.

18Tam uchan c’al a Jesús:

―¿Jale’ tin uchal tin alhua’? Hua’ats juncats expith axi alhua’, ja’its a Dios. 19A tso’obits an uchbixtalabchic axi thuchat tin cahuintal a Dios antse’: Yab quit uxumbejin. Yab ca tsemtha’ a at inic. Yab quit cue’en. Ni jita’ yab ca t’ajchi an janamtalab. Ni jita’ yab ca c’ambiy. Ca c’ac’na’ a tata ani a mim.

20Toc’tsin an inic:

―Ma tam tu tsacamtal u tala’ putumal an uchbixtalab c’al axe’ ax tin uchamal.

21A Jesús in ichich hual met’a’ ani in ucha’:

―Hua’atse jant’o in le’ a Dios abal ca t’aja’. Quit c’ale ca tala’ nuju jahua’ a cua’al ani ca pitha’ an tumin an ts’ejhuantalchic. Max antsana’ ca t’aja’, tam ojni’ ne’ets quit pithan yan i c’alab tihua’ ti eb. Ani xo’ aba ma quit yajchiquiyat ani ma quit le’na quit tsemtha, bel tiquin ts’at’enchi.

22Tam tin ats’a’ axe’ xi cau, ta c’ale lej yajchic ani lej t’e’pith in ichich, cum in le’ quin cuete’ c’alna’ axi yan in cua’al.

23Tam a Jesús in met’a’ an inicchic axi muthat toninil c’al jaja’ ani in ucha’ in exobalilchic:

―Lej q’uibat an ricochic quim bats’u a Dios ti Ts’ale tin ichich.

24Lej jic’pax in exobalilchic a Jesús c’al nixe’ xi cau jahua’ in ulu jaja’, ani jats tin tsab ucha’chic junil in exobalilchic antse’:

―Tsacamilchic, tu uchal lej q’uibat quim bats’u a Dios ti Ts’ale tin ichich jitats quin tsapna’ axi yan in cua’al. 25Lej q’uibat ca huat’ey jun i camello tin lo’tal in acan i t’ithab, ani lej huat’ath más q’uibat abal i rico quim bats’u a Dios ti Ts’ale tin ichich max quin huat’ath tsapna’ axi yan in cua’al.

26Tam c’al nixe’ cau lej jic’pax in exobalilchic a Jesús, ani conóx jun c’al xi jun:

―¿Max chubax antsana’ jahua’ in ulu, tam jita’ hualam ne’ets ca ejtohuat ca jec’ontha?

27Tam a Jesús in met’a’chic ani in ucha’:

―An inicchic yab in ejtohual quin cuete’ jec’ontha’ tim ba’, expith c’al a Dios ojni’ ne’ets ca ejtohuat ca jec’ontha. A Dios expith patal in ejtohual quin t’aja’.

28Tam uchan a Jesús c’al a Pedro:

―Ajatic, huahua’ i tala’ jilamal i c’al jahua’ i co’oyamal ani xo’ u ts’at’enec c’al tata’.

29Toc’tsin a Jesús:

―Chubax nan tu uchalchic ne’ets ca pithan yan más c’al a Dios jitats in jilamal jant’o tin ebal u bij ani tin ebal abal pel i olnanchix c’al an alhua’ cau. Antsana’ ne’ets ca pithan max quin jila’ in q’uima’, max in ebchalchic, max in uxum ebchalchic, max in tata, max in mim, max in tomquil, max in tsacamilchic, max in tsabalil. 30Teje’ tsabal ne’ets quim bats’uye ma bo’ inic huichc’oth, in q’uima’, in ebchalchic, in uxum ebchalchic, in mimchic, in tsacamilchic, in tsabalilchic. Jaye ne’ets ca othna c’al in at inicchic teje’ tsabal, ani ti eb ne’ets ca c’uajiy it ejatlith abal ets’ey. 31Hua’ats xohue’ teje’ tsabal yan i inicchic pulic in ey, ani talbel ne’ets ca ajiyat tsipilin in ey ti eb c’al a Dios. Hua’ats jaye yan i inicchic axi xohue’ tsipilin in ey, ani talbel ne’ets ca ajiyat pulic in ey ti eb c’al a Dios.

In olnal a Jesús junil abal ne’ets ca tsemtha

(Mt. 20.17–19; Lc. 18.31–34)

32A Jesús junax c’al in exobalilchic ne’etsits ti bel c’athithil ti Jerusalén, ani a Jesús hue’ más oc’chith ti ne’ets. In jic’palchic abal yab u jiq’uel a Jesús c’al jant’o ne’ets ca t’ajchin ti Jerusalén, ani jaja’chic ojni’ u jiq’uel. Tam a Jesús in ucha’ ca peleychic hue’, cum junil ne’ets quin olchichic jant’o ne’ets ca t’ajchin jaja’ tihua’ ti Jerusalén. 33In ucha’chic:

―Ca lej t’aja’ ti cuenta xohue’ hue’its cu ulits ti Jerusalén. Taja’ nana’ tin Juntal patal an inicchic ne’ets quim bina tin c’ubac an oc’lec pale’chic ani tin c’ubac axi exobchixchic c’al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés. Jaja’chic ne’ets tiquin jolbiy abal quin tsemtha. Taley ne’ets tiquin huat’ba’ tin c’ubac axi yab Israelchic. 34Ani jaja’chic ne’ets tiquin tilibna’, ani tiquin mo’canchi i c’ubaclec, ani tiquin tubcay. Ma ne’ets tiquin t’ajat tsemtha’. Aba ani’ quin tsemtha, oxchilab q’uicha ne’ets quin ejtha ti al an jolimtalab.

Conchinchab i alhua’talab a Jesús c’al a Jacobo ani c’al a Juan

(Mt. 20.20–28)

35Tam uteychic c’al a Jesús a Jacobo ani a Juan. In tata jaja’chic pel a Zebedeo. Uchan a Jesús c’al jaja’chic:

―Exobchix, huahua’ i le’ i alhua’talab tucu t’ajchi c’al jahua’ ne’ets tu conchi.

36Tam a Jesús in conoy:

―¿Jant’o tam alhua’talab a le’ac abal nan tu t’ajchichic?

37In uluchic:

―Tam tata’ ca lej t’aja’ tit Ts’ale teje’ tsabal huahua’ i le’ cu buxcan jun ta huinab ani jun ta c’uatab.

38Tam a Jesús in ucha’chic:

―Yab a alhua’ exbayamal jahua’ ax tin conchalchic. ¿A ejtohualchic ca yajchicna’ an yajchictalab ani an tsemtalab axi nan ne’ets cu yajchicna’?

39Toc’tsin jaja’chic:

―I ejtohual.

Tam a Jesús in ucha’chic:

―Chubax ne’ets ca yajchicna’te i yajchictalab ani i tsemtalab ejtil axi nan ne’ets cu yajchicna’. 40Expith yab u uchbil abal nan tu pitha’ an q’uij quit buxcan jun tu huinab ani jun tu c’uatab. Pel in uchbil expith u Tata quim pitha’ an q’uij ca buxcan tu huinab ani tu c’uatab jitats jaja’ im bijiyamalits.

41Axi lajuj in exobalilchic a Jesús tsacuy c’al a Jacobo ani c’al a Juan, cum antsana’ in le’ ca pithan an q’uij. 42Tam a Jesús in caniychic ca utey, ani in ucha’chic:

―A tso’obits tata’chic abal am pulic oc’lec u tsapic abatnom ani in t’ajal ti pulic inic c’al am bichoulomchic. 43Yab in tomnal tata’chic antsana’ ca t’aja’ jayetseq’ui. Max a le’ tit pulic a ey c’al a Dios, ca tolmiy a at belom. 44Ani max a le’ tit lej c’athpich pulic a ey c’al a Dios, ca t’ayat tolmiy patal a at belomchic. 45Cum nana’ tin Juntal patal an inicchic in che’nequits abal tin tolmix c’al an inicchic, ani yab tin tsapic abatnom. Ma ne’ets cu bina’ tu ba’ quin tsemtha ti calchixtalab abal yantalam i inic ca hualca ani yabats ca c’unat co’oyat c’al i hualabtalab.

A Jesús in tsu’uxmethal jun i joc’tsi im bij Bartimeo

(Mt. 20.29–34; Lc. 18.35–43)

46Ulnenequits a Jesús junax c’al in exobalilchic ti Jericó ani calelelits taja’, ani ts’at’at jaye i mulcunel pulic. Ani quetelits tin hual am bel jun i joc’tsi im bij Bartimeo ti conol c’al i ts’ejhualixtalab tumin. Pel in tsacamil a Timeo. 47Tam tin ats’a’ abal utat c’uajat a Jesús taja’, tam in thajat ucha’:

―Tata’ Jesús axi pel it at xits’lab c’al a David, tiquin yajnanchi.

48Ani tamna’ c’uiynal c’al yan i inicchic taja’, uchan ca ts’ibc’an. Ani jaja’ más thajajal cahuin. In lej tsapic ucha’ a Jesús:

―Tata’ axi pel it at xits’lab c’al a David, tiquin yajnanchi.

49Tam cubiy a Jesús ani in ucha’ axi muthatchic taja’:

―Ca ucha’ ca chich an joc’tsi.

Ani ta c’ale axi uchanchic, ulits c’al an joc’tsi ani in ucha’chic:

―Xo’ quit culbejits, cum a Jesús in le’ ti tsu’u. Quit ts’aquiy ani cu c’ale c’al jaja’.

50Tameq’ui an joc’tsi in thubat tixc’a’ in nacat coton, ani t’ic’ts’oth ts’acpan. C’ale ani ulits tin tamet a Jesús. 51Ani conoyat c’al a Jesús:

―¿Jant’o a le’ abal nan tu t’ajchi?

Toc’tsin an joc’tsi:

―U le’ abal tiquin tsu’uxmetha’.

52Tam uchan c’al a Jesús:

―Ojni’ ne’ets tu tsu’uxmetha’ cum tim belamal. Xo’ a ejtohual quit c’ale cum jelthachits a hual.

Ma tamna’its u tajax tsu’uxits, ani ts’at’ey c’al a Jesús.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index