Search form

SAN MARCOS 12

An jalpith cau c’al am pojcax t’ojonchixchic

(Mt. 21.33–46; Lc. 20.9–19)

1Taley a Jesús in ts’i’quiy junil quin tauna’ c’al i jalpith cau axi muthatchic c’al jaja’. In ucha’chic:

―Jun i inic in t’aya’ jun i lab t’uthublom, ani taley in tenmay c’al i te’. In ts’ejca’ in tsa’ub in hualil an lab t’uthub. Jaye in ts’ejca’ jun i t’ec’at tsac’ jun ti ca c’uajiy am beletnom lab t’uthublom.

Taley im bina’ c’al jita’ ta ca t’ojonchat an lab t’uthublom. Tam c’ale ou an thabal. 2Im baju in q’uijil an cotlats c’al an lab t’uthub, ani an thabal in aba’ jun i t’ojnal ca c’ale quim bats’c’unchi an lab t’uthub axi ne’ets ca jilc’on abal jaja’ an thabal. 3Ultsits an t’ojnal ani tocat yac’uan c’al an t’ojonchixchic. Cuathan ani aban ca huichiy naptal c’al an thabal. 4Tam an thabal in aba’ q’ue’at i t’ojnal. Tocat cui’iyat ani ts’ojbetha tin oc’ c’al i t’ujub, ani quithab uchan. 5Taley an thabal in aba’ q’ue’ate. Ani jaja’ t’ajat tsemtha. Huilq’uith in aba’ i t’ojnalchic, ani tocat cuathan ani ma talchic jaja’ tsemtha.

6Ani tin lej taltalits an thabal in lejat aba’ in cuete’ ichich hual tsacamil. In tsalpay abal chubax ne’ets ca alhua’ bats’uhuat in tsacamil. 7Ani iba, expith in ulu an t’ojonchixchic antse’: Jats axe’ ne’ets ti c’alnanchix c’al an lab t’uthublom tam ca tsemets in tata. Qui tsemtha’ ani qui c’alnanchi huahua’. 8Tam in yac’ua’chic ani in t’ajat tsemtha’, ani in caltha’ tin elebtal an lab t’uthublom.

9Tam a Jesús in conoy axi c’uajat c’al jaja’chic:

―¿Jant’ini’ ti ne’ets quin t’aja’ nixe’ xi thabal lab t’uthublom? Ne’ets ca c’ale quin t’ajat tsemtha’ an t’ojonchixchic, ani ne’ets quim bina’ an lab t’uthublom ca t’ojonchat c’al q’ue’at i inicchic.

10Auxe’ max yab a ajiyamalchic an T’ocat Thuchlab jun tin olnab nana’its ejtil in mimlab t’ujub antse’:

An ts’ejcom atachic in ulu yab jant’o ti alhua’ axe’ xi t’ujub, ani tocat im pet’na’.

Ani ja’its nix an t’ujub axi punuthits ti mimlab t’ujub.

11Jats a Dios axi antsana’ im punu. Pel i lej jic’path t’ajbilab abal antsana’ ti punuthits c’al a Dios.

12Tam c’al nixe’ xi cau a Jesús u le’nab ca yac’uan c’al talchic i inic ax in exla’its abal jaja’chic ja’its ax u uxnal al nixe’ xi jalpith cau. Expith in ts’ejnalchic max jant’o ca t’ajchin c’al am bichouchic max quin lej yac’ua’ a Jesús, ani ta c’alechic.

An jalbixtalab tumin c’al an gobierno

(Mt. 22.15–22; Lc. 20.20–26)

13Taley aban ca c’alechic c’al a Jesús talchic i fariseo ani talchic axi ts’at’at c’al a Herodes, quin t’ajchi quin ulu i q’uibts’oth cau abal ca ejtohuat ca jolbiyat. 14Ultsitschic c’al a Jesús, in ucha’chic:

―Exobchix, i tso’ob abal jahua’ tata’ ca ulu pel i lej chubaxtalab. Expith a olnanchal in tequeth belil a Dios. Yab a t’ajal ti cuenta jahua’its it uxnal c’al an inicchic, ani yab it poc’oth tsu’tom c’al an inicchic. Tucu ucha’ max i cua’al i uchbil o max yab i cua’al qui jalbiy an jalbixtalab tumin c’al an ts’ale oc’lec romano.

15Cum a Jesús in exla’its abal pel i c’ambix cau, jaxtam in ucha’chic:

―¿Jale’ a le’chic tiquin macla’? Tiquim pitha’ jun i tumin abal qui met’a’.

16Tam pithanits. Taley in met’a’ ani in conoy:

―¿Jita’ axe’ in hual ani jita’ axe’ im bij axi thuchath teje’ al an tumin?

Toc’tsin jaja’chic:

―Pel in hual ani pel im bij an ts’ale oc’lec.

17Tam a Jesús in ucha’chic:

―Ca pitha’ an ts’ale oc’lec jahua’ pel a uchbil ca pitha’, ani ca pitha’ a Dios jahua’ pel a uchbil ca pitha’ jaye.

Ani lej jic’panchab in toc’tsixtal a Jesús c’al axi che’nec ti maclaxchic.

Conoyab a Jesús tin cuenta abal ne’ets ca ejtha an tsemelomchic

(Mt. 22.23–33; Lc. 20.27–40)

18Taley talchic i saduceo chich c’al a Jesús. Cum yab im belalchic abal max ne’ets ca ejtha an tsemelomchic, uchan a Jesús c’al jaja’chic:

19Exobchix, a Moisés in thucha’ abal max ca tsemets jun i tomquith inic ani yab in co’oyamal i tsacam c’al in q’uimathil, ca tomquin in ebchal an tsemelom c’al an tsemchith uxum. Lequitsq’ui max quin co’oy i tsacam tam. 20Hua’atsac buc i ebchalab. Tomquin an oc’ox, ani tsemets yab in co’oyamal i tsacam. 21Taley tomquin in tsabchil ebchal an tsemelom c’al an tsemchith uxum. Tsemets jaja’, ani yab in co’oyamal i tsacam. Jayetseq’ui in oxchil ebchal an tsemelom tomquin c’al nixe’ xi tsemchith uxum, ani tsemets jaja’ jaye yab in co’oyamal i tsacam.

22Tim patal nixe’ xi buc i ebchalab tomquinenec c’al nixe’ xi juncats uxum, ani ni jun yab in co’oyamal i tsacam. Taley tsemets jaye an uxum. 23¿Cum tomquinenec nixe’ xi uxum c’al axi buc i ebchalab teje’ tsabal, c’al jahua’ ti ne’ets ti c’uajiy ti tomiclab tam ca ejtha an tsemelomchic?

24A Jesús in toc’tsiychic:

―Tata’chic ojni’ lej q’uibts’othits a tsalap tin cuenta an tsemelomchic, cum yab a exlal an T’ocat Thuchlab ani yab a exlanchal in tsap a Dios. 25Tam ca ejtha an tsemelomchic in ey an inic ani in ey an uxum yabats ne’ets ca tomquin. Ne’ets ca c’uajiychic ejtil an ángelchic axi ti eb yab u tomquinal. 26Tin cuenta abal u ejthab an tsemelomchic hualam yab a ajiyamalchic jahua’ in thucha’ a Moisés, abal tauna jaja’ c’al a Dios ti al i tsacam te’ tam ti t’a’ilits. Uchan a Moisés antse’: Nana’its pel tin Diosil a Abraham ani tin Diosil a Isaac ani tin Diosil a Jacob, in ulu. 27Cum a Dios pel in Diosil nixe’ xi ox i inic axi tsemenec teje’ tsabal, jaxtam i exlalits abal bel c’uajatchic ejate tin tamet a Dios. Lej q’uibts’oth a tsalap tata’chic tin cuenta an tsemelomchic.

An uchbixtalab axi más huinat exbath

(Mt. 22.34–40)

28Taley utey c’al a Jesús jun i inic axi pel i exobchix c’al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés. In ats’amalits jaja’ tam ti hueutsíxin an saduceochic c’al a Jesús. Cum in exla’its abal tsalpath in toc’tsixtal a Jesús, jaxtam in conoy:

―¿Jahua’ hualam an uchbixtalab axi más lej huinat exbath ti al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés?

29Toc’tsin a Jesús:

―Ja’its ax in thuchanchi a Moisés in juntalchic Israel antse’: I Pay’lom Diosil jats juncats expith axi hua’ats. 30Jats jaja’ ca lej jum putat c’anitha’chic c’al patal a ichich, ani c’al patal a ejattal, ani c’al patal a tsalap, ani c’al patal a tsapcua’. Nan tu uchalchic abal ja’its xe’ an uchbixtalab axi más lej huinat exbath. 31Huinat exbath jaye an uchbixtalab ax in thucha’ a Moisés antse’: Ca c’anitha’ patal a at inic jant’ini’ ta c’anithal ta ba’cua’. Nan tu uchalchic abal yab hua’ats q’ue’at i uchbixtalab axi lej huinat exbath ejtil axe’ xi tsab.

32Tam uchan a Jesús c’al nixe’ xi exobchix c’al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés:

―Exobchix, jahua’ tata’ a ulumal lej tequeth. Lej chubax hua’ats juncats a Dios, ani yab hua’ats q’ue’at. 33Lej chubax pel in uchbil an inic quin lej jum putat c’anitha’ a Dios c’al patal in ichich, ani c’al patal in tsalap, ani c’al patal in ejattal, ani c’al patal in tsapcua’. Jaye quin c’anitha’ patal in at inic jant’ini’ tin c’anithal tim ba’cua’. Max antsana’ quin t’aja’, tam ojni’ más in exbath nixe’ xi inic tin tamet a Dios, yab ejtil axi expith in ts’acchiyal a Dios c’al yantalam i tsemthach t’u’lec ani c’al yantalam i ts’acchixtalab jahuaquitsq’ui.

34Tam tin ats’a’ a Jesús abal antsana’ tsalpath toc’tsin nixe’ xi exobchix, in ucha’:

―A q’uibchale expith hue’ abal a Dios quin t’aja’ ti Ts’ale ta ichich.

C’al axe’ xi cau ni jita’chic taja’ yabats in inicnal tim ba’ ti quin conomichiquiye a Jesús c’al jant’o.

In ey a Cristo

(Mt. 22.41–46; Lc. 20.41–44)

35U exobchixe a Jesús ti al an tiyopan, ani in ucha’ axi taja’chic:

―In ulal an exobchixchic c’al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés abal a Cristo pel in tsacamil a David. 36Yab ja cum a David c’uajchith c’al an Espíritu Santo im bijiy a Cristo tin Ajatic. In ulu antse’:

A Dios in ucha’ u Ajatic:

Teje’ quit buxcan tu huinab c’ubac, ma nan tu pitha’its ta c’ubac a tolmolnaxilchic abal ca tala’ ata’. 37Cum antsana’ a David im bijiy a Cristo tin Ajatic, jaxtam i tso’obits abal yab pel in tsacamil a David.

An mulcunel axi c’uajat taja’ in lej culbetnanchal jahua’ antsana’ in ulu a Jesús.

Jolbix a Jesús c’al an exobchixchic c’al an ts’ejcath cau

(Mt. 23.1–36; Lc. 11.37–54; 20.45–47)

38A Jesús in exobchiye an inicchic al an tiyopan, in uchalchic:

―Ca lej t’aja’chic ti cuenta yab ca t’aja’ jant’ini’ in t’ajal an exobchixchic c’al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés. In culbetnal ca xe’tsin c’al in nacat coton abal max ca tsu’tat ti pulic in ey. Jaye ca lej tsapnethachic ti bel c’al yan i c’ac’naxtalab. 39Ti al an tiyopan in lej c’a’inchal ca buxcan jun ti quetel axi lej c’athpich pulic in ey, aniye jaye tam hua’ats i ajib ts’alat c’apuxtalab. 40Ani c’al im pojcaxtal bel in tixc’anchalchic i c’alab an tsemchith uxumchic. U lej ohuel ti ol expith abal max ca tsu’tat ti t’ocat. Jats jaja’chic axi ne’ets ca c’athpich jolbiyat c’al a Dios.

An tsemchith uxum axi lej binom c’al an c’ac’naxtalab tumin

(Lc. 21.1–4)

41Quetel a Jesús ti al am pulic tiyopan tin tamet am poc’te’ jun tu binab an c’ac’naxtalab tumin. In me’tal an inicchic ax im binal an tumin taja’. Yan i ricochic im binal yan i tumin. 42Chich jun i ts’ejhuantal tsemchith uxum im bina’ tsab i tsacam tumin cobre lej hue’ in jalbil. 43A Jesús in caniy ca uteychic in exobalil, ani in ucha’chic:

―Lej chubax nan tu uchalchic abal axe’ xi ts’ejhuantal tsemchith uxum in lejat bina’ yab ejtil axi q’ue’at im bina’. 44Axi q’ue’atchic im bina’ i jilc’omach tumin, ani jaja’ aba ani’ ts’ejhuantal in tala’ bina’ jahua’ in cua’alac quin cuxuthna’.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index