Search form

SAN MATEO 14

Tsemtha a Juan pujax

(Mr. 6.14–29; Lc. 9.7–9)

1A Herodes axi pel an gobernador ti Galilea olchinenequits jant’o xe’ets in t’ajal a Jesús. 2Tam in ucha’ axi c’uajatchic c’al jaja’:

―Axe’ xi inic jats a Juan pujax axi tsemenecac ani xo’ ejthachits, ani jaxtam in cua’al in lej tsap quin t’aja’ i labith t’ajbilab.

3Ja’its nixe’ a Herodes axi ti jayq’ui’ in aba’ an cau ca yac’uan a Juan ani ca baliyat ti al an huic’axte’ ani taja’ ca huic’an c’al i calaniyo pat’al. Jats ti t’ajchinenec a Juan cum antsana’ ti le’na c’al a Herodías in tomquil a Felipe axi pel in ebchal a Herodes. 4Uchanits ti jayq’ui’ a Herodes c’al a Juan antse’:

―Yab alhua’ ax a t’ajal a co’onchal in tomquil a ebchal.

5Cum antsana’ ti uchan a Herodes c’al a Juan, jaxtam in lej le’ max quin t’ajat tsemtha’. Expith in ts’ejnal max ca t’ajchin jant’o c’al am bichou, cum in tsalpayalchic abal a Juan pel i lej caulome abath c’al a Dios. 6Im bajuhuits an q’uicha tam tin t’ajalchic an ajib tin tamub a Herodes. Otsits in ts’ic’achil a Herodías ti bixom tin tamet an ajibalchic, ani a Herodes in tsu’u lej q’uijith ti bixom an ts’ic’ach. 7Tam in lej cuba’ tim ba’ abal lej chubax ne’ets quim pitha’ an ts’ic’ach jahuaquitsq’ui ta ca conchin. 8Tam in mim an ts’ic’ach in lej ucha’ abal quin conchinchi in oc’ a Juan pujax. Ca chanchin al i talabcua’. 9Tam lej t’e’pin an ts’ale Herodes c’al nixe’ xi cau. Bel cum in cubamalits tim ba’ ti chubax ani jaye ats’anchame jahua’ in ulu c’al an ajibalchic, jaxtam ne’ets quim putu c’al jahua’ in ulumalits. 10Tam in aba’ an cau ca muts’inchat in oc’ a Juan tihua’ ti al an huic’axte’. 11Taley chanchin an ts’ic’ach in oc’ a Juan al i talab, ani jaja’ in huat’banchi c’al in mim.

12Taley ulits in exobalilchic a Juan, ani in ne’tha’ in inictal quin joliy. Ani talbel c’ale jaja’chic quin olchi a Jesús jahua’ t’ajchinenec a Juan.

A Jesús im pijchal bo’ mil i inicchic

(Mr. 6.30–44; Lc. 9.10–17; Jn. 6.1–14)

13Tam ti a Jesús antsana’ olchinenequits jant’o t’ajchinenec a Juan, tam otsits al i tan ca c’ale. Ne’ets tihua’ pil al i joltam. Tam ti an inicchic in tso’obits abal tihua’ ne’etsits a Jesús, c’alechic jaye tihua’ ti nixe’ xi joltam acan belal. 14Ulits ani calejits a Jesús al an tan, in tsu’u mulcunenec yantalam i inic. In yajnanchal an mulcunel ani in jelthal an ya’ulchic ax u chanchinal. 15Lej huaclejits, ani chich huahua’ tu exobalil a Jesús i ucha’:

―Lej huaclejits ani ni jita’ yab u c’uajil teje’. Ca ucha’ an mulcunel ca c’ale ti al i bichouchic quin ts’a’iy jant’o quin c’apu.

16Tam a Jesús tu ucha’chic:

―Yab in yejenchal ca c’alechic ju’ta. Tata’chic ca pijchi an mulcunel.

17I toc’tsiy:

―I cua’al expith bo’ i pan ani tsab i to’ol.

18Tam tu ucha’chic a Jesús:

―Tiquim pitha’ jahua’ a cua’al.

19Tam a Jesús in ucha’ an mulcunel ca buxcanchic tsabal. Ani tam tim bats’uhuits nixe’ xi bo’ i pan ani nixe’ xi tsab i to’ol, in met’al ti eb ani im pitha’ i c’ac’namal yan c’al a Dios. Taley in mu’u am pan ani tu pitha’ huahua’ tu exobalil qui huat’banchi an mulcunel. 20Ma patal an mulcunel c’aputs ani ajhuejits. Taley i thaya’ an jilc’omach, ma lajuj tsab i t’ocnal t’uchichithits. 21Ajith expith an inic pel i bo mil axi c’aputschic, ani yab ajith an uxum ani an tsacam axi c’aputs jaye.

Belal a Jesús eblim an ja’

(Mr. 6.45–52; Jn. 6.16–21)

22Taley a Jesús tu ucha’ huahua’ tu exobalil cu otsits al an tan ani cu oc’chith c’ale jum poq’ue’ am pulic lejem, ani jaja’ ne’ets ca jilc’on ne’ets quin aba’ ca c’alets an mulcunel. 23Tam tin aba’its ca c’ale, tam jaja’ c’athiy al jun i bolchal abal ca cuetem olon. Aclejits ani c’uajat a Jesús taja’ cuetem. 24An tan xan tu ne’ets huahua’ ne’ets ts’ejel ti al am pulic lejem. Cum lej juchnal an tsapic ic’, lej lanq’uil an ja’, ani lej tanc’uiyab an tan. 25Tal chuthelits ani chich a Jesús c’al huahua’, ne’ets belbel eblim an ja’. 26Tam i tsu’u antsana’ ne’ets belbel, tam u lej jiq’uel ani c’al i jiq’ueltalab i thajat uluchic:

―Pel i labax.

27Tam a Jesús tu ucha’chic:

―Tiquin lej tsapnanaychic ta ichich. Yab quit jiq’uey, cum nana’its jats ax in tal c’al tata’chic.

28Tam uchan a Jesús c’al a Pedro:

―Ajatic, max tata’its axi it tal, tiquin ucha’ne quim belats eblim an ja’ jun tit tal tata’.

29Tam a Jesús in ucha’:

―Quit chich c’al nana’.

Ani a Pedro pa’iy al an tan ani in ts’i’quiy ca belats eblim an ja’ quim baju a Jesús. 30Tam tin tsu’u abal lej tsapic an ic’, tam ti jiq’uel. Cum in ts’i’quiy ti lupts’inalits al an ja’, in thajat ulu:

―Tiquin jec’ontha’, Ajatic.

31Tameq’ui a Jesús in yac’uchi in c’ubac ani in ucha’:

―Tata’ ojni’ yabaye tin alhua’ belamal, ani jats ta cua’al i hualamtalab ta ichich.

32Tam ti otsitsitschic a Jesús ani a Pedro al an tan, tam ti coyots an ic’. 33Tam i tuthuhual i c’ualal tin tamet a Jesús ani i ucha’:

―Lej chubax tata’its pel ti Tsacamil a Dios.

A Jesús in jelthal an ya’ulchic ti Genesaret

(Mr. 6.53–56)

34Taley talbel u ulits huahua’ jum poq’ue’ am pulic lejem ti tsabal Genesaret. 35Tam ti an inicchic axi taja’ in exla’its abal ja’its a Jesús axi ulnequits, tam jaja’chic in aba’ an cau tim puhuel am bichou abal ca olchat abal ja’its a Jesús axi taja’ c’uajat. Ani chanchinal a Jesús patal an ya’ulchic. 36Lej canat taunab max ca ejtohuat ca tacchin hue’ in acan in nacat coton. Ani patal ax in tacchal tala’ jeley.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index