Search form

SAN MATEO 20

An t’ojnalchic

1Ne’ets tu olchiyechic jant’ini’ tin t’ajal a Dios ti Ts’ale. Jant’ini’ jun i amu ca c’ale thajujul quin aliy i t’ojnal ca t’ojon c’al i lab t’uthublom, antsana’ a Dios in aliyal jita’ quin t’ojontha’ tin t’ojlabil. 2An amu in ts’ejca’ an cau c’al an t’ojnalchic abal quin jalbiy c’al jun i tumin denario ta q’uicha. Tam in aba’ ca c’alechic quin t’ojonchi an lab t’uthublom. 3Talbel ti beleu hora an thaju cale an amu tin q’uima’ ani c’ale ti plaza. T’aja’ in tsu’u i inicchic xe’tsitsilq’ui yab jant’o ta ca t’ojon. 4In ucha’chic: Quit c’alechicte ca t’ojonchi an lab t’uthublom ani ne’ets tu alhua’ jalbinchi a q’uichajil. Ani c’ale jaja’chic jaye ca t’ojon. 5Jaye ti ts’ejel q’uicha ani ti ox hora an huacal c’ale an amu quin aliye i t’ojnal. 6C’ale jaye ti bo’ hora an huacal ani in ela’ q’ue’at i inicchic yab jaye jant’o ta ca t’ojon. In ucha’chic: ¿Jale’ a palc’anchamal an hora yab it t’ojnenec? 7Toc’tsinchic: Cum yab jita’ tucu t’ojontha’, jaxtam yab u t’ojnenec. Tam uchanchic c’al an amu: Quit c’alechicte ca t’ojonchi an lab t’uthublom ani ne’ets tu alhua’ jalbinchi a q’uichajil. 8Tam ti aclejits, tamna’ in ucha’ an amu an cuentalom t’ojnal: Ca caniy ca chich an t’ojnalchic an ca jalbinchi an t’ojlab. Oc’ox ca jalbinchi axi lej taltalabits ulits ca t’ojon, tiq’uele ca jalbinchi axi lej oc’ox ulits ca t’ojon. 9Tam chichchic ax in ts’i’quiyamal ti t’ojnal ma ti bo’ hora an huacal, ani ti junchic pithan quithat jun i tumin denario. 10Taley chichchic jaye axi oc’ox ulits ca t’ojon, ani in tsalpayal abal ne’ets ca pithan más an tumin. Ani jaja’chic jayetseq’ui pithan ti junchic jun i tumin denario. 11Im bats’u an tumin ani tocat in c’uiyalchic an amu. 12In uluchic: Axi taltalabits ulits ca t’ojon expith t’ojnenec jun i hora ani pithnenec an tumin jant’ini’ huahua’. Patal a q’uicha huahua’ u t’ojnenec ani i yajchicnamal an c’ac’al. 13Tam toc’tsin an amu: Pay’lom, nan yab tu cue’chal ni jant’o. I ts’ejca’its an cau abal nan ne’ets tu jalbinchichic c’al jun i tumin denario. 14Ca t’ajat bats’uchic an jalbixtalab ani huinits quit c’ale. Pel u culbetal cu jalbinchi jayetseq’ui axi taltalabits ulits ca t’ojon jant’ini’ tata’chic ax it oc’ox ulits. 15U ejtohual cu t’aja’ c’al u tuminal jahuats nan cu le’na’. Yab ca co’oy i pa’ixnomtalab ta ichich c’al jahua’ alhua’ u t’ajamal, in ulu an amu. 16Ani in uluye a Jesús: Hua’ats i inicchic u tsalpanchab yab exbath in t’ojlabil c’al in at inic, ani c’al a Dios ojni’ u tsalpanchab exbath in t’ojlabil. Hua’ats i inicchic u tsalpanchab exbath in t’ojlabil c’al in at inic, ani c’al a Dios u tsalpanchab yab exbath in t’ojlabil. Hua’ats yan i inicchic u caniyab c’al a Dios ca t’ojon c’al jaja’, ani hue’ expith axi tacuthits ja’its ax u t’ojnal.

In olnal junil a Jesús abal ne’ets ca tsemtha

(Mr. 10.32–34; Lc. 18.31–34)

17Tam tu ne’etsits huahua’ lajui tsab tu exobalilchic junax c’al a Jesús ti Jerusalén, u peley hue’ ti bel. Tam a Jesús tu ucha’chic:

18Ca lej t’aja’chic ti cuenta xohue’ hue’its cu ulits ti Jerusalén. Taja’ nana’ tin Juntal patal an inicchic ne’ets quim bina tin c’ubac an oc’lec pale’chic ani tin c’ubac axi exobchix c’al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés. Jaja’chic ne’ets tiquin jolbiy abal quin tsemtha. 19Taley ne’ets tiquin huat’ba’ tin c’ubac axi yab Israelchic. Ani jaja’chic ne’ets tiquin tilibna’ ani tiquin huithc’oy, ani ma tiquin t’ajat tsemtha’ ti al an cruz. Aba ani’ quin tsemtha, oxchilab q’uicha ne’ets quin ejtha ti al an jolimtalab.

Conchinchab i alhua’talab a Jesús c’al in mim a Jacobo ani a Juan

(Mr. 10.35–45)

20Tam uteychic c’al a Jesús a Jacobo ani a Juan ani c’al in mim. In tata jaja’chic pel a Zebedeo. In mim jaja’chic in tuthuhual in c’ualal tin tamet a Jesús quin conchinchi i alhua’talab. 21Ani conoyab c’al a Jesús:

―¿Jant’o tam alhua’talab a le’ac abal nan tu t’ajchi?

Uchan a Jesús:

―Axe’ xi tsab u tsacamil u le’ac abal tata’ ca pitha’ an q’uij ca buxcan jun ta huinab ani jun ta c’uatab tam ca t’aja’ tit lej Ts’ale teje’ tsabal.

22A Jesús in ucha’chic:

―Tata’chic yab a alhua’ ejtiyamal jahua’ ax tin conchal. ¿A ejtohualchic ca yajchicna’ an yajchictalab ani an tsemtalab axi nan ne’ets cu yajchicna’?

Toc’tsin jaja’chic:

―I ejtohual.

23Tam a Jesús in ucha’chic:

―Chubax ne’ets ca yajchicna’te i yajchictalab ani i tsemtalab ejtil axi nan ne’ets cu yajchicna’. Expith yab u uchbil abal nan tu pitha’ an q’uij quit buxcanchic tu huinab ani tu c’uatab. Pel in uchbil expith u Tata quim pitha’ an q’uij antsana’ jitats jaja’ im bijiyamalits.

24Huahua’ axi lajuj tu exobalil a Jesús u tsacuy, cum axi tsab antsana’ in le’ ca pithan an q’uij. 25Tam a Jesús tu caniychic cu utey, ani tu ucha’:

―A tso’obits tata’chic abal am pulic oc’lec u tsapic abatnom ani in t’ajal ti pulic inic c’al am bichoulomchic. 26Yab in tomnal tata’chic antsana’ ca t’aja’ jayetseq’ui. Max a le’ tit pulic a ey c’al a Dios, ca tolmiy a at belomchic. 27Ani max a le’ tit lej c’athpich pulic a ey c’al a Dios, ca t’ayat tolmiy a at belomchic. 28Cum nana’ tin Juntal patal an inicchic in che’nequits abal tin tolmix c’al an inicchic, ani yab tin tsapic abatnom. Ma ne’ets cu bina’ tu ba’ quin tsemtha ti calchixtalab abal yantalam i inic ca hualca ani yabats ca c’unat co’oyat c’al i hualabtalab.

A Jesús in tsu’uxmethal tsab i joc’tsi

(Mr. 10.46–52; Lc. 18.35–43)

29Taley ne’ets u calelits huahua’ junax c’al a Jesús ti Jericó, ani ts’at’at i pulic mulcunel jaye. 30Ani c’uajat tsab i joc’tsi quetelchic tin hual am bel. Tam tin ats’a’chic abal ne’ets ca huat’ey a Jesús taja’, in thajat ucha’chic:

―Tata’ Ajatic axi pel it at xits’lab c’al a David, tucu yajnanchi.

31Ani tamna’ c’uiynalchic c’al an mulcunel, uchan ca ts’ibc’an. Ani jaja’chic tocat in más thajat ucha’ a Jesús:

―Tata’ Ajatic axi pel it at xits’lab c’al a David, tucu yajnanchi.

32Tam cubiy a Jesús ani in caniy ca chich c’al jaja’ an joc’tsichic. Ulitschic ani conoyat c’al a Jesús:

―¿Jant’o a le’chic abal nan tu t’ajchi?

33Toc’tsin jaja’chic:

―I le’ abal tucu tsu’uxmetha’.

34Tam a Jesús in yajnanchi ani in tacchi in hualchic. Ma tamna’its u tajax tsu’uxits, ani taley ts’at’eychic c’al a Jesús.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index