Search form

SAN MATEO 24

Ne’ets ca pacluhuat am pulic tiyopan ti Jerusalén

(Mr. 13.1–2; Lc. 21.5–6)

1Huahua’ tu exobalil a Jesús junax c’al jaja’ u calejits al am pulic tiyopan, ani i ts’i’quiy cu t’ilmats tin cuenta an tiyopan ani an atachic ax in cuenta an tiyopan. 2Tam a Jesús tu ucha’chic:

―Xohue’ a tsu’talchic am pulic tiyopan ani an atachic ax in cuenta an tiyopan. Chubax nan tu uchalchic abal ne’ets ca tala’ pacluhuat c’al i inicchic, ma ni jun i t’ujub yab ne’ets ca jilc’on t’i’póx c’al in at t’ujub.

An tsu’bixtalab axi ne’ets ca t’ajan

(Mr. 13.3–23; Lc. 21.7–24; 17.22–24)

3Tam u c’alechic huahua’ junax c’al a Jesús ti bolchal Olivos, ani taja’ u buxcan. Expith u c’uajat huahua’, ani i ucha’ a Jesús:

―I lej le’ abal tata’ tucu olchi jayq’ui’ ne’ets ca t’ajan jahua’ ti hui’i a ulumal. ¿Jant’o tam tsu’bixtalab qui aychi abal qui exla’ max thubat ne’ets ca taley an q’uij q’uicha?

4Toc’tsin a Jesús:

―Ca lej t’aja’chic ti cuenta abal ni jita’ yab ti c’ambiy. 5Cum ne’ets ca chich yan i inic ti timc’ox c’al nana’. Ne’ets quin ulu abal jaja’chic pel a Cristo axi abnenec c’al a Dios, ani antsana’ ne’ets quin c’ambiy yantalam i inicchic. 6Ne’ets quit t’ilchin i pejextalab axi yan u thayc’anal ani más axi taye talac. Ani antsana’ bijithits ne’ets ca thayc’an. Bel yab quit jiq’ueychic, cum yabaye ne’ets ca thubat taley an q’uij q’uicha. 7I pulic bichoulom ne’ets ca pejéxin c’al pil i pulic bichoulom. An ts’alechic ne’ets ca tomolnáxin jun c’al xi jun. Ne’ets ca hua’tsin yan i jayil ani yan i yau’lats. Abal ju’tamq’ui ne’ets ca lej t’elelats an tsabal. 8Ani patal axe’ jats expith in ts’i’quintal an yajchictalab axi más taye tal.

9Ani tata’chic ne’ets quit bina tin c’ubac an inicchic quit othna, ma talchic ne’ets quit tsemtha. Jat’hua’ tim patal an inicchic ne’ets ti at’a’ c’al tin ebal nana’ u bij. 10Jaxtam yantalam ne’ets ca t’apchin in tsalap ani yabats tiquin ts’at’enchi. Ne’ets ca at’áxin jun c’al xi jun ani ne’ets ca jolbíxin tin tamet an oc’lecchic. 11Ne’ets ca chich yan i q’uet’ach caulome c’al ca c’ambiyat yantalam i inic. 12Tin ebal an yanethach hualabtalab, jaxtam yan i inicchic yabats ne’ets ca c’anithaxin. 13Expith c’al in t’ayath cuxuthtal ne’ets ca jalunthachic an inic ma ca taleyits an q’uij q’uicha. 14Ani tim puhuel an tsabal ne’ets ca olna an alhua’ cau jant’ini’ tin t’ajal a Dios ti Ts’ale, abal patal an inicchic quin ats’anchi. Ma talbelaquits ne’ets ca taley an q’uij q’uicha.

15-16Ca alhua’ ejtiyat c’al jitats quin ajiy axi más i cau tu olchi huahua’ a Jesús antse’: Ti biyalits an caulome c’al a Dios Daniel in q’uejab thucha’ abal ne’ets ca c’uajba ti al an t’ocat tiyopan jant’o lej c’ac’ath ani q’uibethom. Tam tata’chic ca tsu’u antsana’ c’uajbathits, tamna’ ax it c’uajatchic teje’ ti bichoulom Judea quit thubat pit’c’on quit c’ale ti al an ts’en. 17Tam quim bajuhuits nixe’ xa q’uicha, jitats c’uajat tin hualq’ui’lal in q’uima’ ca thubat pa’iy, ani ma yabats ca otsits alta quin calthaye jant’o. 18Jitats c’uajat tin t’ayablabil, ma yabats ca huichiy tin q’uima’ quin calthaye in toltomil. 19Lej ts’ejhuantal ne’ets ca c’uajiy an uxum axi co’oth c’al i tsacam ani an uxum axi chuchuthome c’al i tsacam tam quim baju nixe’ xa q’uicha. 20Quin conchichic a Dios abal yab quim baju ca pit’c’on ti al an tsamay q’uij ni ti al an sábado. 21Ma tam ti tamna’its a Dios ne’ets quin abchi an inicchic i c’athpich yajchictalab axi ni jayq’ui’ yab in abchamal, ani ni jayq’ui’ talbel yab ne’ets quin abchi ejtil nixe’ lej huat’ath c’athpich an yajchictalab. 22Max a Dios yab quin t’apiy nixe’ xa q’uij q’uicha lej c’athpich yajchictalab, ni jita’ tam inic yab ne’ets quin cuxuy ni ohuat hue’. Cum a Dios lej c’anithom c’al ax in tacuyamalits, jaxtam ne’ets quin t’apiy tin ebal jaja’chic.

23Ne’ets ca xe’tsin i inicchic quin ulu teje’ c’uajatits a Cristo ani jun ne’ets quin ulu tihua’ c’uajatits a Cristo. Yab ca belchi ja. 24Ne’ets ca chich i c’ambixchic tiquin timc’oy nana’ ani talchic i inic ne’ets quin timc’oy i caulome c’al a Dios. Ma ne’ets quin t’aja’chic jaye i pulic labith t’ajbilab ti tsu’bixtalab, max quin ejtou antsana’ quin c’ambiy axi tacuthits tin c’al a Dios. 25C’al axe’ xi cau nan tu q’uejab olchamalits tata’chic jahua’ yabaye t’ajnenequits. 26Jaxtam yab quit c’alechic ti al i joltam max jita’ ti ucha’ tihua’ in c’uajat, ani yab ca belchi max jita’ ti ucha’ tihua’ in c’uajat al jun i ata. 27An ley tam u leyts’om u tsu’tab ma ti calel q’uicha ani ma ti otsel q’uicha, ani nana’ tin Juntal patal an inicchic ne’ets quin lej tsu’tat tam quin chich junil. 28Ju’tamits tu c’uajat i tsemelom t’u’lec, tats ne’ets ca tamcun an t’otchic.

Jant’ini’ ne’ets ca tsu’tat tam ca chich junil in Juntal patal an inicchic

(Mr. 13.24–37; Lc. 21.25–33; 17.26–30, 34–36)

29Ca taleyits nixe’ xa q’uichachic lej huat’ath c’athpich yajchictalab, tam ne’ets ca yic’utsin a q’uicha ani a its’ yab ne’ets quim bina’ in tajax. Ne’ets ca lej tsapic t’elelats an eb, ma ne’ets jololol a otchic abal ju’tamq’ui. 30Tam tim patal an inicchic ne’ets quin tsu’u i tsu’bixtalab ti eb abal nana’its tin Juntal patal an inicchic in talits al i tocoulom. Tam ne’ets cu tejhua’metha’ u lej tsap ani u lej ts’alat, ani patal an inicchic tim puhuel an tsabal ne’ets ca uq’uin tam tiquin tsu’u in tal nana’its tin Juntal patal an inicchic. 31Tam ca ats’atme tsapic juchuyabits an trompeta, tam nan ne’ets cu aba’ i ángelchic tiquin tamcunchi an inicchic axi nan u tacuyamalits tu c’al. Ne’ets ti tamcunchixchic tim puhuel an tsabal.

32Ca ats’a’chic jun i jalpith cau c’al an te’ higuera. Tam ti it in c’ue’elchic ani u puthnalits in xequel, tam a exlalits abal hue’its ne’ets quim baju an c’ac’al q’uij. 33Antsana’ tam tata’chic ca tsu’uhuits u t’ajnal patal axe’ jahua’ nan tu uchamalits ne’ets ca t’ajan, tam ca exla’its abal hue’its nana’ ne’ets quin chich junil. 34Lej chubax nan tu uchalchic abal yab ne’ets ca taley a juntalchic, ma oc’ox ca t’ajanits patal jahua’ axe’ nan tu olchamalchic. 35An eb ani an tsabal jats ne’ets ca taley, expith nan u cahuintal ojni’ jats ni jayq’ui’ yab ne’ets ca taley. Ets’ey ne’ets ca putun.

36Ni jita’ tam inic yab in tso’bim am pejath q’uicha ni am pejath hora tam antsana’ ne’ets ca t’ajan. Ma an ángelchic ti eb ani ma nana’its tin Tsacamil a Dios yab i tso’bim. Expith in tso’bim u Tata ti eb.

37Jant’ini’ in xe’tsintal an inicchic tam ti lej biyalits xe’tsin a Noé, antsana’ ne’ets quim baju tam utataquits nana’ tin Juntal patal an inicchic ne’ets quin chich junil. 38Tam ti yabaye che’nec an uq’ueltalab c’al am pulic ab, xe’etsac jaja’chic ti c’apupulq’ui ani ti tomquinalq’ui, ma tam tin lej bajuhuits an q’uicha tam ti a Noé otsitsits ti al am pulic tan ata. 39Yab in tso’obnamalchic an hora tam ne’etsac ca ulits am pulic ab, ma ulitsits ani tala’ uc’tsin tim patal c’al an lej pulic ab. Antsana’ jaye yab ne’ets quin tso’obna’ an inicchic an hora tam nana’ tin Juntal patal an inicchic quin chich. 40Max c’uajat tsab i inic ti junax t’ojnal tin tsabalil, ne’ets cu ne’tha’ jun ani jun ne’ets ca jilc’on. 41Max tsab i uxum c’uajat ti junax tse’el c’oye, ne’ets cu ne’tha’ jun ani jun ne’ets ca jilc’on.

42Cum yab a tso’bimchic an hora tam nana’ tin Ajatic quin chich junil, jaxtam ca junini’ ne’tha’ ts’ejcacathits a ichich tiquim bats’u. 43Ca t’aja’ ti cuenta jun i thabal ata axi otsanchat in q’uima’ ani cue’chinenec. Max in tso’obnamalac jahua’ tam hora ne’etsac ca chich an cue’, yab huayamathac ani yab cue’chinenecac. 44Tata’chic quit junini’ c’uajiy t’ojojothits, cum nana’ tin Juntal patal an inicchic ne’ets quin chi’pin lej jun athic tam yab a t’ilt’om.

Jita’ pel i abatnanchix pututh ani jita’ iba

(Lc. 12.41–48)

45An t’ojnal axi pututh ani tsalpath jats axi ne’ets ca punuhuat ti abatnanchix c’al xi q’ue’at in t’ojnalil an amulab, ma quin ulu jahua’ tam hora ca pijchinchat. 46Tam ca chich in amu, tam ne’ets ca lej culbe nixe’ xi abatnanchix max im putuhual c’al in uchbil. 47Lej chubax nan tu uchalchic abal jats jaja’ axi ne’ets ca punuhuat ti ts’ale abatnanchix c’al patal jahua’ in cua’al in amu. 48Ani max yab pututh ne’ets quin tsalpay abal in amu ne’ets ca ohuey abal ca chich. 49Hualam tocat ne’ets quin othna’ ax in abatnalchic. Tocat ca xe’tsin c’apupulq’ui ani ca uts’alin c’al in ja’ubchic. 50Antsana’ ne’ets ca elchin c’al in amu tam ca chi’pin jun athic tam yab u aychab. 51Jaxtam ne’ets ca c’athpich yajchiquiyat. Ne’ets ca huat’ba ca c’uajiy jolbibith junax c’al axi eb pututh expith. Taja’ ne’ets ca uq’uin ani ne’ets ca huech’ech’lats in camab c’al an yajchictalab lej yajchic.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index