Search form

SAN MATEO 26

An tomolnaxchic in le’ac quin yac’ua’ a Jesús

(Mr. 14.1–2; Lc. 22.1–2; Jn. 11.45–53)

1Tam ti talits antsana’ quin ulu a Jesús patal nixe’ xi cau, tu uchaye huahua’ tu exobalilchic:

2―A tso’obits abal ti tsab a q’uicha an Israelchic ne’ets quin t’aja’ an ajib tin cuenta abal ti calthame im biyal juntalchic ti Egipto. Nana’ tin Juntal patal an inicchic ne’ets quim bina tin c’ubac jaja’chic abal quin tsemtha q’uet’ath al an cruz.

3Tam tamcunchic an oc’lec pale’ ani an exobchix c’al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés ani an yejtselabchic Israel tin elebil tin q’uima’ an ts’ale pale’ Caifás. 4In juncuhualchic an cau jant’ini’ ti quin c’ambiy ani quin yac’ua’ a Jesús, cum in le’ quin tsemtha’. 5In uluchic:

―Yab qui yac’ua’ tam ajib abal i ca thayc’an i xacueltalab al am bichou.

Jun i uxum in jolchal i nihuihuiltalab tin oc’ a Jesús

(Mr. 14.3–9; Jn. 12.1–8)

6C’uajat a Jesús ti Betania tin q’uima’ a Simón ax in cua’alac an t’it’ axi c’apux c’al in anam t’u’ul. 7Ani ulits taja’ jun i uxum in chal i frasco ts’ejcath c’al i t’ujub im bij alabastro. T’uchat an frasco c’al i nihuihuiltalab lej jalbith. In jolchi tin oc’ a Jesús jun ti quetel ba’ an mexa. 8Ani huahua’ tu exobalil a Jesús u tsacul, cum i tsu’u jant’o in t’ajamal an uxum. I ulu:

―¿Jale’ ti huac’la an nihuihuiltalab antse’? 9Ejtohuamejac ca nujuhuat jalbith ani an tumin pithnenecac an ts’ejhuantalchic.

10A Jesús in ats’a’ jant’o i ulu ani tu ucha’chic:

―Yab ca c’uiya’chic axe’ xi uxum, cum lej alhua’ jahua’ tin t’ajchamal. 11Ets’ey ne’ets ca c’uajiy i ts’ejhuantalchic c’al tata’chic, ani nana’ expith jun i hue’ in c’uajat c’al tata’chic. 12Aba ani’ yabaye in tsemenec, bel tin jolchi an nihuihuiltalab ejtil max tin q’uejab t’ojojonchalits u inictal tam ne’ets quin joliyat. 13Lej chubax nan tu uchalchic abal ju’tamq’ui ca olnanchat an inicchic an alhua’ cau tim puhuel an tsabal, taja’ ca t’iloxnanchat jaye in t’ajbil axe’ xi uxum.

A Judas in juncuhual an cau abal quin tsinat bina’ a Jesús

(Mr. 14.10–11; Lc. 22.3–6)

14Taley jun axi lajuj tsab c’al huahua’ tu exobalilchic a Jesús, c’ale quin tsu’u an oc’lec pale’chic abal quin tauna’. Pel a Judas Iscariote. 15In conoyal:

―¿Jay i tumin tim pithal max cu tsinat bina’ ta c’ubac a Jesús?

Tam pithan ox i lajuj i tumin plata. 16Ma tam ti tamits in lej alimichical a Judas jant’ini’ ti quin tsinat bina’ a Jesús tin c’ubac in tomolnaxilchic.

An Santa Cena tin cuenta in tsemtal a Jesús

(Mr. 14.12–25; Lc. 22.7–23; Jn. 13.21–30; 1 Co. 11.23–26)

17Im bajuhuits an c’a’al q’uicha an ajib tin cuenta am bichou Israel ti calthame ti Egipto ti biyal. Tamits u c’apab am pan axi yab ts’ejcath c’al i c’ac’chixtalab c’oye. Huahua’ tu exobalilchic a Jesús u ulits c’al jaja’ ani i conoy:

―¿Ju’tam a le’ qui t’ojojoy abal cu c’aputs tin cuenta in ajib am bichou Israel tam ti calthame ti Egipto ti biyal?

18Toc’tsin a Jesús:

―Quit c’alechic nihua’ ti bichou Jerusalén tin q’uima’ jun i inic axi bijithits. Ca ucha’ antse’: An Exobchix Jesús ti abchal an cau abal hue’its ne’ets quim baju in horajil tam ne’ets ca tsemtha. Ta q’uima’cua jaja’ ani huahua’ tu exobalil ne’ets qui t’aja’ an ajib tin cuenta ti calthame ti Egipto am biyal bichou Israel.

19Tam u c’ale huahua’ i t’ojojoy patal jant’ini’ tu uchame c’al a Jesús tin cuenta an c’apuxtalab ajib.

20Ani aclejits tam tu quetelits huahua’ lajuj tsab tu exobal junax c’al a Jesús ba’ an mexa. 21Tam tu c’apulitschic, a Jesús tu ucha’:

―Lej chubax nan tu uchalchic abal jun axi c’al tata’chic ne’ets tiquin tsinat bina’ tin c’ubac u tomolnaxilchic.

22Tam ojni’ u t’e’pinal huahua’, ani i conoyal a Jesús ti junchictal:

―¿Hualamac xe’ max nana’ ja’its, Ajatic?

23A Jesús tu toc’tsiychic:

―Ax u lej c’apul c’al nana’ u talabil, jats axi ne’ets tiquin tsinat bina’. 24Quim bina nana’ ani quin tsemtha, cum nana’ tin Juntal patal an inicchic antsana’ im bijchithits ti al an T’ocat Thuchlab. Tocat lej c’athpich ts’ejhuantal nixe’ xi inic axi ne’ets tiquin tsinat bina’, cum ne’ets ca lej yajchiquiyat. Alhua’ max lejatac yab hua’tsinenec.

25Tam conoyab a Jesús c’al a Judas axi c’al ti ne’ets ca tsinat bina:

―¿Hualamac xe’ max nana’ ja’its, Exobchix?

Toc’tsin a Jesús:

―Tata’ ojni’ ja’its.

26Biyat huahua’ u c’apule, a Jesús im pena’ am pan ani im bina’ i c’ac’namal yan c’al a Dios. Tam in mu’u am pan ani tu pitha’, ani tu ucha’:

―Ca c’apuchic axe’ u anam t’u’ul.

27Tam im pena’ an uts’umtalab c’al an vino ani im bina’ i c’ac’namal yan c’al a Dios. Tam tu huat’banchi huahua’ ani tu ucha’:

―Patal tata’chic ca uts’a’. 28Axe’ pel u xits’al axi hue’its ne’ets quin huac’lanchat ti al an cruz abal yantalam i inicchic ca paculanchat in hualab. C’al tin ebal u huac’lath xits’al a Dios ne’ets quin ts’ejca’ i it jilchith cau c’al an inicchic. 29Nan tu uchalchic abal yabats ne’ets cu uts’a’ an vino lab t’uthub c’al tata’chic ejtil u t’ajal xo’. Ma tihua’ talbelaquits tam u Tata ti eb quin t’aja’ ti lej Ts’ale, tam tiq’uele ne’ets cu uts’a’ junil.

A Jesús in olnal abal a Pedro ne’ets quin tsinca’ tim ba’ c’al jaja’

(Mr. 14.26–31; Lc. 22.31–34; Jn. 13.36–38)

30Taley i ajatnanchi im bij a Dios, ani tam u c’alechic ti bolchal Olivos. 31Taja’ a Jesús tu ucha’chic:

―Patal tata’chic tin ebal u tsemtal ne’ets quit t’apchin a tsalap axe’ xi acal. In olnab nana’ ti al an T’ocat Thuchlab jant’o ne’ets quin t’ajchin c’al a Dios antse’: Nan ne’ets cu tsemtha’ am beletnom oveja, ani ne’ets ca buc’uhuat tam an ovejachic, in ulu a Dios. 32Talbel tam quin ejthajits, ne’ets quin oc’chith c’ale ti Galilea, ani tata’chicte quit c’ale talbel.

33Tam uchan a Jesús c’al a Pedro:

―Aba ma patal an ts’at’el ca t’apchin in tsalap yab ti ts’at’enchi, nan ojni’ ne’ets tu junini’ ts’at’enchi.

34Toc’tsin a Jesús:

―Lej chubax nan tu uchal abal axe’ xi acal tata’ ne’ets ca tsinca’ ta ba’ c’al nana’ oxil i calat ma tam ti ibaque thajnenec an coxol.

35Bel a Pedro in lej ucha’ a Jesús:

―Aba ma quin le’nane quin tsemtha junax c’al tata’, nan yab ne’ets cu tsinca’ tu ba’.

Tam patal huahua’ tu exobal i ulu jayetseq’ui jant’ini’ in ulu a Pedro.

Ol a Jesús ti Getsemaní

(Mr. 14.32–42; Lc. 22.39–46)

36Taley u ulits huahua’ junax c’al a Jesús al jun i tsabal im bij Getsemaní. Taja’ a Jesús tu ucha’chic:

―Quit jilc’onchic teje’, biyat nan ne’ets quin c’ale hue’ nihua’ quin olon.

37In ne’tha’ ca c’ale jaye a Pedro ani axi tsab in tsacamil a Zebedeo. Ani lej huat’ath c’athpich t’e’pith in ichich a Jesús, ma lej c’olothits tin inictal in ats’al. 38Jaxtam in ucha’chic:

―U ats’al ejtil max u lej tse’eyab u ichich c’al i c’athpich t’e’pithtalab, ma ejtil ne’ets quin tsemetsits. Tata’chic quit jilc’on teje’ ani yab quit huayits.

39Tam nixq’uin a Jesús hue’ nihua’, ani t’ajat pac’lun tsabal ca olon. In ulu:

―Tata, max ejtohuabac tiquin jaluntha’ abal yab cu yajchicna’ an yajchictalab axi taye tal. Max i, bel u le’ tu t’ajchi a culbetal ani yab u cuete’ culbetal.

40Tam huichiy a Jesús jun ti c’uajat axi ox i juntal exobal, ani in tsu’u tocat huayamathchic. Tam in ucha’ a Pedro:

―¿Jale’ yab a ejtouchic quit c’uajiy yab quit huayits ma ni jun i hora, quit olon ejtil nana’? 41Ca junini’ ne’tha’chic ts’ejcacath a ichich quit olon abal yab ti ata’ an teneclab. Lej chubax lej canat a ichich ca olon c’al nana’, tocat a anam t’u’ul jats yab u lej tsapnel.

42Tam tsab c’ale junil a Jesús ca olon. In ulu:

―Tata, max yab ejtohuab tiquin jaluntha’ yab cu yajchicna’ an yajchictalab axi taye tal, bel cu t’ajchi a culbetal.

43Huichiy junil c’al axi ox i juntal, ani in tsu’u tocat huayamath junil cum atanits c’al i ts’ebattalab. 44Tam in jila’chic taja’ ani jaja’ c’ale ca olon junil. Pel i oxchilab calat. 45Tam huichiy junil jun ti c’uajat axi ox i juntal, ani in ucha’chic:

―Xohue’ alhua’ max anac quit hue’ huayitschic ani quit hue’ coyots, tocat yab in tomnal ani’, cum im bajuhuits an hora nana’ tin Juntal patal an inicchic ne’ets quin tsinat bina tin c’ubac i hualbith inicchic. 46Xo’ quit ts’aquiychic ani huana. Tax talits jaja’ axi ne’ets tiquin tsinat bina’ tin c’ubac u tomolnaxilchic.

Yac’uan a Jesús

(Mr. 14.43–50; Lc. 22.47–53; Jn. 18.2–11)

47Exome ti cau a Jesús tam ti ulits a Judas axi ajith c’al huahua’ lajuj tsab tu exobalil a Jesús. Ulits junax c’al jaja’ yan i inicchic ts’ejcachic c’al i matset ani c’al i te’chic. Abnenec jaja’chic ti yac’ual c’al a Jesús c’al an oc’lec pale’chic ani c’al an yejtselabchic Israel. 48A Judas in olchi an t’ipchixtalab an yac’ualchic antse’:

―Jitats nan cu ts’uts’bay, jats tata’chic ca yac’ua’.

49Tam utcan a Judas tin tamet a Jesús, ani in ucha’:

―Thamc’unenec, Exobchix.

Tam in ts’uts’bay. 50Ani a Jesús in conoy:

―¿Jale’ tit chich, ja’ub?

Tam utey in juntalchic a Judas, in yac’ua’ a Jesús ani in ne’tha’.

51Tam jun axi pel i juntal exobal c’al a Jesús in jixa’ in matsetil ani in muts’q’uinchi in xutsun in tolmixal an ts’ale pale’. 52Tam uchan c’al a Jesús:

―Ca huichba’ a matsetil tin ot’ol, cum patal jitats ca pejéxin c’al i matset ne’ets ca tsemtha c’al i matset. 53Hualam yab a tso’ob abal nan xohue’its u ejtohual cu conchi u Tata ani quin abchin lajuj tsab i pulic cuenel i ángelchic abal tiquin c’aniy. 54Max quin c’aniyatac yab ne’ets ca putun an T’ocat Thuchlab jun tim bijchithits nana’ quin yajchiquiyat.

55Tam a Jesús in ucha’chic an yac’ualchic:

―Tata’ ojni’chic it che’nec tiquin yac’ua’ c’al i matset ani c’al i te’chic ejtil max pel in cue’. Chuthel chuthel in c’uajatac ta tiyopanil tin exobchix ani yab tin yac’ua’ taja’. 56Ma xo’ ojni’ tin yac’ualchic abal antsana’ ta ca putun an T’ocat Thuchlab jant’ini’ tin thuchnenequits c’al in caulomejilchic a Dios antse’ quin yac’uan.

Tam u t’ajat c’ale ti athil patal huahua’ tu exobalilchic a Jesús, ani tam jaja’ a Jesús jilcacayatits.

A Jesús tin tamet an cuenel axi c’athpich in ey an ts’ejcom cau tin cuenta an tiyopanchic Israel

(Mr. 14.53–65; Lc. 22.54–55, 63–71; Jn. 18.12–14, 19–24)

57Taley ta ne’thajits a Jesús c’al an yac’ualchic tin q’uima’ an ts’ale pale’ Caifás. Taja’ tamcuthits an exobchixchic c’al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés ani an yejtselabchic Israel. 58Ani a Pedro ta tale ts’at’at hue’ ou. Talbel tam ti ulitsits jaye tin q’uima’ an ts’ale pale’, otsits taja’ ani buxcan ti al am patio c’al an yac’ualchic abal quin tsu’u jant’o ne’ets ca t’ajchin a Jesús.

59Taja’ c’uajat an oc’lec pale’chic ani an yejtselabchic Israel ani patal an cuenel axi c’athpich in ey an ts’ejcom cau tin cuenta an tiyopanchic Israel. In alimichical jant’ini’ ti quin jolbiy a Jesús abal ca tsemtha, ani yab chubax jahua’ in uluchic. 60Yab in ejtohual quin elchi i hualabtalab, aba ani’ yan i inicchic in jolohual i janamtalab tin cuenta a Jesús. Ma tin lej taltalits cubiy tsab i inic in olnal i cau axi jaye yab chubax 61In uluchic:

―Axe’ xi inic in ulu antse’: U ejtohual cu paclu in tiyopanil a Dios, ani cu tsab ts’ejca’ junil ti ox a q’uichacua’.

62Tam cubiy an ts’ale pale’ ani in conoy a Jesús:

―¿Yab ne’ets ca toc’tsiy ni jun an jolbixtalab jahua’ it uxnal?

63Yab toc’tsin a Jesús. Tam uchan c’al an ts’ale pale’:

―Tim bij a Dios axi ejat abal ets’ey ca chubax olna’ ta ba’. Tucu ucha’ max tata’its it Cristo ani max pel ti Tsacamil a Dios.

64Toc’tsin a Jesús:

―Nana’its ojni’ ja’its jant’ini’ ta ulu. Nan tu uchalchic jaye abal tata’chic ne’ets tiquin exlanchi u ey tam in quetelits tin huinat c’ubac a Dios ti eb ax in cua’al patal in cuete’ tsap. Ani ne’ets tiquin exlanchiye u ey abal pel tin lej Juntal patal an inicchic tam quin huichiy junil pa’i’ilits al i tocoulom.

65C’al nixe’ xi cau lej tsacuy an ts’ale pale’, ma in mits’al in nacat coton. In ulu:

―Xohue’its ojni’ a ats’amalchic jahua’ antsana’ in ulumal ejtil max jaja’ pel a Dios. Yabats i yejenchal jita’ más tucu olchiye tin cuenta axe’ xi inic. 66¿Jant’ini’ ta tsalpayalchic nana’ jant’ini’ tu cu t’ajchi?

Toc’tsinchic:

―Alhua’ max ca tsemtha, cum lej jolbithits jaja’.

67Tam talchic i inic in tubcanchal a Jesús in hual ani in cuathcuayal. In mo’canchal i c’ubaclec tin hual. 68Uchan a Jesús:

―Tata’its it Cristocua’, tucu olchi jita’ ti cuatha’.

A Pedro in tsincal tim ba’ c’al a Jesús

(Mr. 14.66–72; Lc. 22.56–62; Jn. 18.15–18, 25–27)

69Quetelits a Pedro ti al am patio tin q’uima’ an ts’ale pale’ tam ti utey jun i cuthinel. Uchan a Pedro:

―Tata’ ojni’ pel it ts’at’el c’al a Jesús axi tal ti Galilea.

70Tam a Pedro in tsinca’ tim ba’, in ulu:

―Yab u exlal jant’o tam cau ax a ulal.

71Tam a Pedro ne’etsits tihua’ ba’ an hui’leb ani tsu’tab c’al q’ue’at i cuthinel. Ani jaye jaja’ in ucha’ axi muthat taja’:

―Chubax jaja’ pel i ts’at’el c’al a Jesús Nazaretib.

72Tam a Pedro in tsab tsinca’ tim ba’ junil. In cuba’ tim ba’ ti lej chubax, in lej ulu:

―Nan yab u exlal axe’ xi inic ax a ulal.

73Tam uchan c’al axi c’uajatchic taja’:

―Lej chubax tata’its pel ti juntal axi ts’at’elchic c’al a Jesús. Ti tejhua’methal a cahuintal abal pel it lej Galileajib.

74Tam a Pedro in ulu alhua’ max ca t’ajat yajchiquiyat c’al a Dios max yab chubax jahua’ in ulumal. In cuba’ tim ba’ ti lej chubax junil, in ulu:

―Nan yab u exlal axe’ xi inic.

Tameq’ui ti thajnalits an coxol. 75Tam a Pedro in t’ilpa’ jahua’ uchnenec c’al a Jesús abal ne’ets quin tsinca’ tim ba’ oxil i calat tam ti ibaque thajnenec an coxol. Ani cale a Pedro taja’ lej tsapic uc’nal.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index