Search form

SAN MATEO 8

A Jesús in jelthal jun i inic ax in cua’al i t’it’ c’apux c’al in anam t’u’ul

(Mr. 1.40–45; Lc. 5.12–16)

1Pa’iyits a Jesús ti al am bolchal, ani ts’at’enchab c’al yantalam i inic. 2Ani utey jun i inic ax in cua’al i t’it’ c’apux c’al in anam t’u’ul. In tuthu in c’ualal tin tamet a Jesús, ani in ucha’:

―Ajatic, max a le’ac a huit’al tiquin jeltha’.

3Tam a Jesús in tacchi c’al in c’ubac, ani in ucha’:

―U le’ tu jeltha’, ani ma xohue’ it jelthachits.

Ani tameq’ui jun t’ajat jelthajits c’al an t’it’.

4Tam uchan c’al a Jesús:

―Ca t’aja’ ti cuenta yab ca olchi jita’ jahua’ it t’ajchinenec. Expith quit c’ale c’al am pale’ ani ca bina’ an ts’acchixtalab ax in ulal an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés in uchbil quim bina’ jitats jelthach c’al an t’it’ axi c’apux c’al in anam t’u’ul. Antsana’ ta ca t’aja’ abal ca tejhua’methanchi an inicchic abal it jelthachits.

A Jesús in jelthal in tolmihual i capitán

(Lc. 7.1–10)

5Otsitsits a Jesús ti bichou Capernaum, ani taja’ utey c’al jaja’ jun i inic axi pel i capitán c’al an soldado romanochic. In lej canat tauna’ a Jesús. 6In ucha:

―Ajatic, tihua’ tu q’uima’ c’uajat mo’ol u tolmihual al i huaytalab tsey. Pel i tsambe ani in lej yajchicnal an yajal.

7Tam uchan c’al a Jesús:

―Ne’ets quin c’ale abal tu jelthanchi.

8Toc’tsin an capitán:

―Ajatic, yab u cua’al u alhua’ abal tata’ quit otsits nan tu q’uima’. Expith ca ulu an cau, ani ne’ets ca t’ajat jeltha u tolmihual. 9U exlal abal jahua’ tata’ ca ulu, jats ne’ets ca t’ajan. Cum nan in abatnab c’al i oc’lec ani nana’ pel tin abatnom c’al i soldadochic. Max nan cu ucha’ i soldado ca c’ale ju’ta, ne’ets ca lej c’ale. Max nan cu ucha’ i soldado ca chich teje’, ne’ets ca lej chich. Max cu ucha’ u tolmihual quin t’aja’ jant’ots, jats ne’ets tiquin t’ajchi.

10In jic’pal an c’au a Jesús tam tin ats’a’ an capitán in ulu antsana’. Tam in ucha’ axi ts’at’atchic c’al jaja’:

―Lej chubax nan tu uchalchic abal yab ju’ta u elamal jitats lej belom ejtil axe xi capitán. Ma ni c’al an Israelchic yab u elamal. 11Nan tu uchalchic abal ne’ets ca chich yantalam i inic ti calel q’uicha ani ti otsel q’uicha, ani ne’ets ca otsits ti eb jun tin t’ajal a Dios ti lej Ts’ale. Ne’ets ca buxcanchic ti c’apul junat c’al a Abraham, ani c’al a Isaac, ani c’al a Jacob. 12Hua’ats an Israelchic in tsalpayal abal ne’ets ca otsits ti eb expith abal pel i at xits’lab c’al a Abraham, ani expith ne’ets ca jolohuat ti al am pulic yajchictalab jun ti lej yic’uax. Tats ti ne’ets ca uq’uinchic ani ca huech’ech’lats in camab c’al an lej yajchictalab.

13Tam uchan an capitán c’al a Jesús:

―Xo’ quit c’ale ta q’uima’, cum jant’ini’ ta belamalits antsana’ ne’ets quit t’ajchin. Tameq’ui jun jic’tohual ti jelthanchatits in tolmihual.

A Jesús in jelthal in uxum iyam a Pedro

(Mr. 1.29–31; Lc. 4.38–39)

14C’ale a Jesús tin q’uima’ a Pedro, ani tats tin tsu’u in uxum iyam a Pedro mo’ol al i huaytalab tsey c’al i c’aq’ueltalab. 15In tacchi in c’ubac, ani jun t’ajat tixc’anchatits an c’aq’ueltalab. Tam ts’acpan ani im pijchi a Jesús junax c’al in junquilchic.

A Jesús in jelthal yan i ya’ulchic

(Mr. 1.32–34; Lc. 4.40–41)

16Otscanits a q’uicha, ani u chanchinale a Jesús yan i inicchic ax u co’oyab c’al an at’ax teneclab. Tocat c’al in cahuintal in canchalchic. Jaye in jelthal patal axi ya’ulchic. 17Antsana’ tu putnal jahua’ in ulumalits in caulomejil a Dios Isaias tin cuenta a Jesús antse’: Jaja’ pel i tsaplix c’al axi palulul in inictal ani pel i jelthom c’al an ya’ulchic.

Jitats in le’ ca ts’at’ey c’al a Jesús

(Lc. 9.57–62)

18Cum in tsu’u a Jesús tin tonith hua’ats yantalam i inic, tam in ucha’ in exobalilchic: Huana cu c’ale jum poq’ue’ am pulic lejem. 19Tameq’ui ti utey c’al a Jesús jun i inic axi pel i exobchix c’al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés. In ucha:

―Exobchix, nan ne’ets tu ts’at’enchi abal ju’tamaquits quit c’ale.

20A Jesús in toc’tsiy:

―An occhic in cua’al an jol ju’ta ta ca c’uajiy ani an ts’itsinchic in cua’al in c’util ju’ta ta ca coyots, ani nana’ tin Juntal patal an inicchic ma yab u cua’al i ata ju’ta tu cu mo’ca’ u oc’.

21Tam uchan a Jesús c’al jun i exobal:

―Ajatic, tiquin aychi ma ca tsemets u tata ani cu joliy, tam tiq’uele ne’ets tu ts’at’enchi.

22A Jesús in toc’tsiy:

―Tiquin jun t’ajat ts’at’enchi ma xohue’its. Ca jila’ ca joliyat an tsemelomchic c’al axi yab ejat c’al nana’ u bij.

A Jesús in coythal an ic’ al am pulic lejem

(Mr. 4.35–41; Lc. 8.22–25)

23Taley otsits a Jesús junax c’al in exobalilchic ca c’ale al i tan. 24Tam ti ne’etsits al an ja’ thayc’an jun i tsapic ic’ ani lej lanq’uil an ja’, ma huachiquits ca uc’tsin an tan. Ani a Jesús huayamath. 25Tam ejtsintha ani uchan:

―Ajatic, tucu jaluntha’ cum u uc’tsinalits.

26A Jesús in toc’tsiychic:

―¿Jale’ it lej jiq’uelchic? Jats cum yabaye tin alhua’ belamal.

Tam ts’aquiy a Jesús in c’uiya’ an ic’ ani an ja’. Tameq’ui t’ajat cubiyits an ic’ ani yabats lanq’uil an ja’. 27Ani in exobalilchic in lej jic’pal ani in conoyal:

―¿Jita’ tam inic hualam jaja’ abal in ejtohual quin abatna’ an ic’ ani an ja’?

Tsab i inic Gadarajib ax u co’oyab c’al i at’ax teneclab

(Mr. 5.1–20; Lc. 8.26–39)

28Taley ulits a Jesús jum poq’ue’ am pulic lejem tihua’ ti tsabal Gadara. Taja’ in tamu tal ti bel tsab i inic axi c’uajil ti al i jolimtalab tsemelom. Cum u co’oyab jaja’chic c’al i at’ax teneclab ani lej thimalon, jaxtam ni jita’ yab in inicnal tim ba’ ca huat’ey al nixe’ xi bel. 29Tam an teneclabchic tin ichich nixe’ xi inic in thajanthalchic quin thajat ucha’ a Jesús antse’:

―Tata’its pel it Jesús ti Tsacamil a Dios. ¿Jant’o tam eyaltalab a cua’al abal tucu otsanchi? Yabaye im bajumalits an q’uij abal tata’ tucu yajchiquiy.

30Taja’ xe’ets hue’ utat i pulic cuenel i olom ti ac’ul. 31Ani lej canat uchan a Jesús c’al nixe’ xi at’ax teneclabchic antse’:

―Max ne’ets tucu caltha’, tucu pitha’ an q’uij abal qui c’uajchiy tin inictal nixe’ xi olomlom.

32Tam a Jesús in toc’tsiychic:

―Bel quit c’aletschic ca c’uajchiy.

Tam calpachiquin an at’ax teneclab tin ichich axi tsab i inic, ani otsitschic quin c’uajchiy tin inictal an olomlom. Ani taley thubat tala’ jololol ti c’ale an olomchic al i cotoblom ma ijcachiquinits al am pulic lejem. Tats ti t’ajat uc’tsinchic.

33Taley am beletnomchic c’al an olomlom athithil c’ale quin olna’ ti bichou. In tala’ t’ilchi am bichou jant’ini’ ti canchinenec an at’ax teneclabchic nixe’ xi tsab i inic. 34Tam c’ale tim patal am bichou abal quin tsu’u a Jesús. Ani tam tin tsu’uhuits, tam in lej canat ucha’ abal ca lejat tixc’anits al nixe’ xi cuenchal.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index