Search form

Jon 10

Jisas kongi sipsipimanga tapu iyemu moromo ungumu

1Walite Jisasini imbo moloringimando nimbei, “Nani enondo ungu paimbo i tepo nimbo tiro. Iye te kongi sipsip pape ombona tuku naa pumbe, we tenga alumbiye tepa purumo iyemu yu wapu iyemu. 2Nalo iye te pape ombona tuku purumo iyemu yu sipsip tapu iyemu. 3Pape ombona nokopa angimo iyemuni yunge pape akuromo. Sipsipimani tapu iyemunga ungumu pimele. Yunge sipsipimanga imbima lepa ti nimbe pape ombona akupe mepa purumo. 4Yunge sipsipima wendo lipelie, yu kumbe lepa purumo wali yunge ungumu pilkolio eno umbulu pala moromele. 5Iye lupe teni omba ti nimo wali yu minyeko naa likolio umbulu pala naa molko talopa leko purumele,” nimu. 6Jisasini aku ungu ikomu topa tirimu nalo ungu pulumu i tepa nimbemo ningolio naa liko manjiringi.

Jisas Yu kongi sipsipimanga tapu iye pengamu moro nimu ungumu

7Jisasini kongi sipsipimanga ungu ikomu topalie nimumuni, ungu pulumu naa pileringi wali kelepa ungu te nimbei, “Nani enondo ungu paimbo i tepo nimbo tiro. Na sipsipimanga pape ombomu. 8Na oi naa wamboi imbo kumbe leko oringima wapu iyema kau, nalo enonga unguma sipsipimani naa pileringi. 9Na pape ombomu. Imboma tukundo pamili ningolio na molombona ongema ulte manda naa wendo ombalo kani tukundo tawendo teko era nonge. 10Wapu iyemu sipsipima topa kondopa wapu nomba bembo timbeindo kau oromo. Nalo nape eno koinjo molko paa molko kondangei nimbo oru.

11Na nanu kongi sipsip tapu tepo kondoro iyemu. Sipsip tapu tepa kondoli iyemuni yunge sipsipima mindili naa nongo, kolko naa kolangei nimbelie eno lipe tapondopa enonga nimbe kolo wangopa kolombai teremo. 12Iye te yu sipsip pulu iye molo, yu we kou kongono kau tepa sipsipima we nokondoromo. Kano we tapu tendeli iyemu owa takera te sipsip mare topa nombai oromo ulu kanopalie, yu sipsipima tiye kolopa talopa lepa purumo. Kano kinye owa takeramuni sipsipima topa bulubalu tirimo. 13Iyemu yu kou kongono teli iyemu kau molopalie, sipsipima kondo naa kolopa yu kowa purumo.

14-15Na nanu sipsip pulu iyemu molopolio eno tapu tepo kondoro. Arani na kanopa lipe manjirimo nani yu kanopo lipo manjiro. Aku teko melela nani nanga sipsipima kanopo lipo manjiro enoni na kanoko liko manjirimele. Nani sipsipima eno naa kolangei nimbo enonga kolo wangopo kolombo. 16Nanga sipsip mare lupe moromele, i Juda kombu sipsip mare molo. Aku sipsipima kape meli ombo. Mepo ombo wali kanoma nanga unguma pilko linge aku wali sipsipima pali talape tendekumu kau molonge. Sipsip pulu iye tendeku kau molopa eno tapu tepa kondombalo. Akumupe na. 17Enonga nimbe kolopolio makilimbo akumunga Arani na konopu mondoromo. 18Imbo teni na manda naa topa kondombalo. Nanga konopumuni kolamboi nindu lemo kolombo. Koinjo pamboi nindu lemo aku koinjo pumbo. Arani aku ulu tewi nimbe enge tirimumunga na kau ulu talo manda tembo,” nimu.

19Jisasini nimu ungu pilkolio Juda imbomani mokemake leringi. 20Imbo awinini ningei, “Yunge konopuna kuro keri te moromomunga yu keke lepo topa aku tepa ungumu nimbe kenjirimo. Ambe temona yunge ungumu piltimeleya?” ningi.

21Nalo mareni ningei, “I ungu we manda naa nilka. Kuro kerireni imbo tenga mongo keri lelimu ambe tepa manda tepa makinjilkaya?” ningi.

Juda iye awilimani Jisas Gotenga Malore molo ningi ungumu

22Kano wali Juda imbomanga wai awili te wendo orumu. Koro oi imbo mareni Gote popo toko kaloringi Ulke Tempelena Teko Kake Tenderingi Waimu poinyemanga yaka yaka ningo liko manjingeindo Jerusalem maku toringi aku Waimu wendo orumu. Aku Waimu kombu ali terimu walimanga wendo orumu. 23Aku wali Jisas ulke tempel kerepuluna Solomononga takoko anjo ltingina andopa molorumu 24Aku wali yu molorumuna Juda iye awilima ongo maku toko angilkolio yundo ningei, “Lino konopu talo tepo naa lipo mundupo molamili kani Goteni lino nokombalo iye te lipo mundumbo nimbe panjirimu iye nomi Kraist nu lemo, lino kondo ningo tiwi,” ningi.

25Jisasini topondopa nimbei, “Nani oi nimbo tiru nalo ipuki naa tirimele. Nanga Arani na enge tipe yunge kongonomu tendepuwi nimuna ulu enge nili teromani na molopo tero mele lipe ondoromo, 26nalo eno nanga kongi sipsipima naa moromelemunga molopo tero mele nio akumu kolo toromo ningo pimele. 27Nanga sipsipima nanga unguma pimele. Nani eno kanopo imbi tiro, enoni na umbulu pala moromele. 28Nani eno koinjo molko kau pangei nio, eno kombu kerina naa pungo molko kenjinge. Sipsipima nani nokopo molambona imbo teni manda wendo naa limbelo. 29Arani kano sipsipima nando tirimu iyemu, yu melemanga pali olandopamu. Yuni kanoma nokopa molopili, imbo teni manda wendo naa limbelo. 30Na kinye Ara kinye ilto tendekumu,” nimu.

31Pilkolio wali Juda iye awilimani altoko kou liko Jisas tongei teringi, 32nalo yuni enondo nimbei, “Nani Aranga ulu enge nili awini pengama eno lipo ondopo teru, akumanga ulu temu tepo kenjiruna kanokolio na kouni tongei teremeleya?” nimu.

33Juda iye awilimani topondoko ningeindo, “Ulu enge nili terenomanga nu kouni tomili ulure naa teremolo. Nu we maina iyemuni Gote liko ungu taka tondoko nuni Na Gote nino, aku ungumundo nu kouni tomili teremolo,” ningi.

34Jisasini topondopa nimbei, “Gotenga ungu manema moromo buk noirimelemunga Goteni ungu te nimbei,

Nani eno gotema niu kanomu, (Sng 82:6)

nimbe Bukuna moromo. 35Gotenga bukuna ungu moromomani kolo naa toromo, ungu nimoma pepa kau purumo kanomu. Oi Goteni yunge ungu pileringi imbomando gotema nimu ltemo. 36Arani kanopo lipe nanga iyemu molopili nimbe mai kombuna lipe mundurumuna orumu iyemupe yu Gotenga Malo manda naa nimbeloya? Nani na Gotenga Malo niomunga nando Gote liko ungu taka tondorono aku ungu ambe telka nimeleya? 37Arani uluma teremo mele nani aku tepo uluma naa tendu lemo na ipuki naa tieio! 38Nalo Arani tewi nimo uluma tero. Nanga ungumu ipuki naa tingepe ulu enge nili teroma kanoko ipuki tinge. Aku tekolio Ara na kinye kopu tepa moromo, na kape yu kinye kopu tepo moro ningo liko manjinge,” nimu 39Yuni aku tepa nimu wali yu ambili ambili teko ka tingei teringi nalo yu purumu.

40Aku tepalie nimumuni, Jisas altopa no Jordan lembulupe nekondo pumbe, Jon oi imboma no ltindirimu kombuna pumbe molorumu. 41Aku wali imbo awini yu molorumuna oringi. Ongolio ningeindo, “Jononi ulu enge nili alaye tendekure kape naa terimu, nalo iyemuni altopa omba tembalo uluma Jononi oi nimu kano unguma paimbo nimu,” ningi. 42Kano wali aku kombuna imbo awinini Jisas yu paimbo lepamo ningo ipuki tiringi.

Goteni lino kinye opa peamili nimu Ungu Tukumemu

© 1997, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index