Search form

1 Korintopi 1:2

2kam­kuna Taita Dius­wa tukus­ka­kuna Korinto pui­blu­pi kaug­sag­kuna­ta­mi kai karta kachai­ki­chita. Kam­kuna, Jesu­cris­to­wa suma iuia­rig­manda­mi Taita Dius­pa­lla kan­gi­chi. Taita Dius­mi kam­kunata agllarka, pai­man­da­lla kaug­san­ga­pa­kuna. Nukan­chi­pa Iaia Jesu­cristo­manda iuia­rispa paita mañag­kuna maipi kas­ka­pi­pas, pai­kuna­ta­pas­mi chasa­lla­ta agllarka. Jesu­cristoka, pai­kunapa i nukan­chipa iaia­mi ka.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index