Search form

1 Korintopi 15:24

24Chi­ura­manda­mi puchu­ka­rii puncha chaia­mun­ga­pa ka. Chi­ura Cristoka, tukui mandag­kunata, tukui iachag­kunata i tukui jus­ti­siag­kunata anchu­chis­paka, pai kikin, tukui­pi mandag tukun­ga­pa ka. Tukui chi mandai­kuna­taka paipa Taita Dius­ta­mi iali­chin­ga­pa ka.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index