Search form

1 Korintopi 2:6

Santu Ispi­ri­tu­wa, Taita Dius nukan­chita kawa­chiriska­manda

6Alli­lla wiñas­ka­sina Cristo­wa iuia­rig­kuna­ta­mi Taita Dius­pa iachai­ta willan­chi. Chi iachaika, kai alpa­manda­kunapa mana kan­chu. Chasa­lla­ta, kai alpapi mandag­kuna mana chita iachan­kuna­chu. Chi runa­kunapa iachaika, ñami puchu­ka­rin­ga­pa kan­kuna.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index