Search form

1 Korintopi 3

Taita Diusta aidag taita­kuna­manda

1Taita­kuna i mama­kuna, nuka mana pudirkai­ki­chitachu, San­tu Ispi­ri­tu­lla­wa iuia­na­kus­ka­taka riman­ga­pa. Runa­kunapa iuiai­lla­wa kag­kunata­sina­mi iukar­kai­ki­chita rimanga. Kam­kuna, Cristo­wa tukuska kas­pa­pas, wawa­kuna­sina mana­ra iachag­kuna­mi kan­gi­chi. 2Chi­manda, llu­llu wawa­kunata lichi­lla upia­chig­sina­mi iachai­kuita iacha­chir­kai­ki­chita. Ña atun­kuna miku­diru kag­sina iachai­kunata mana­ra pudir­ka­ni­chu, kam­kunata iacha­chin­ga­pa. Kunan­kama mana­ra pudin­gi­chi­chu, chi iachai­kunata iachan­ga­pa. 3Cha­ra­mi runa­kuna­pa iuiai­lla­ta iukan­gi­chi. Chi­manda­mi kam kikin­pura jiru iuiai­wa kawa­na­kuspa i piña­chi­ri­na­kuspa kaug­sa­na­kun­gi­chi. Chasa kaug­sa­na­kus­paka, ¿mana­chu runa­kuna­pa iuiai­lla­wa kaug­sa­na­kun­gi­chi? 4Sug­kuna ni­na­kun­gi­chisi: “Nuka, Pablo­wa­mi kani”; “Nuka, Apo­los­wa­mi kani”; chasa ni­na­kus­paka, ¿mana­chu runa­kuna­pa iuiai­lla­wa ni­na­kun­gi­chi?

5Pablo i Apoloska, ¿imatak kan­chi? Iaia Jesús ima nis­kata willag­kuna­lla­mi kan­chi. Nukan­chita uias­pa­lla­mi kam­kuna pai­wa iuia­rir­kan­gi­chi. Imasa­mi Iaia Jesús, nukan­chita sug sugta min­garka: chi­kuna­ta­mi ruran­chi. 6Nukaka, cha­gra tar­pug­sina­mi ruraspa, Alli Willai­ta willar­kai­ki­chita. Apo­loska, chi tar­pus­ka­sinata iaku talli­chig­sina­mi paipa rimai­wa rurarka. Nukan­chi chasa ruras­kapi, Taita Dius­mi chi rimai­kunata wiña­chí. 7Cha­saka, ñi tar­pug ñi iaku talli­chig mana ima­pas kag­sina­mi ni­raian­chi. Taita Dius­mi tukui­pi ka. Paimi chi rimai­kunata wiña­chig ka. 8Tar­pug i iaku talli­chigka, iwal­lla­mi Dius­pa ñawipi ni­raian­chi. Imasa­mi sug sug, alli u mana alli rurar­kan­chi: chi­manda­mi imasa cha­ias­ka­sina chas­ki­sun­chi. 9Nukan­chika, Taita Diusta aidag­kuna­mi kan­chi. Kam­kunaka, Taita Dius alpapi tar­puspa wiña­chin­ga­pa cha­gra­sina­mi kan­gi­chi.

Chasa­lla­ta, Taita Dius saia­chi­kuska wasi­sina­pas­mi kan­gi­chi. 10Taita Dius, suma kuia­waspa, alli iuiai­ta­mi kara­warka. Chi­wanka, alli iachag­sina, wasi­chin­ga­pa kalla­riska rumita chu­rag­sina­mi Alli Willai­ta willar­kai­ki­chita. Sug iacha­chigka, chi kalla­riska rumi awapi wasi saia­chi­kug­sina­mi paipa rimai­wa rura­ku. Sug sug­ta cha­ia­kumi iuia­rispa, alli­lla iacha­chin­ga­pa; chasaka, chi awa­lla wasi­chi­kuska alli­lla kidag­sina tukun­ga­pa.

11Wasita kalla­riska rumi, ña chu­ras­ka­mi ka. Chika, Jesu­cristo kikin­mi ni­raiá. Chi kalla­riska rumi tias­ka­pika mana pudi­rin­chu, sug rumi­pas churan­ga­pa. 12Chi kalla­riska rumi awa­pika, kai­kuna­wa­mi wasi saia­chin­ga­pa pudi­rí: kuri­wa, kulki­wa, iapa suma rumi­kuna­wa, kas­pi­kuna­wa, ugsa­wa, wiru­kuna­wa. 13Chasa­wa saia­chig­kuna ruras­ka­taka nina­wa rupa­chis­pa­mi iacha­rin­ga­pa ka, mai­kanwa alli­lla ruraska kagta. Chasa­lla­ta, jus­ti­siai pun­cha chaia­ura, sug sug imasa alli­lla u mana alli­lla iacha­chis­ka­kunata nina­lla­wan­ta­mi rupa­chispa iacha­rin­ga­pa ka. 14Mai­kan­pas, ima ruraska nina­wa mana rupag­pika, suma luarpi alli­mi tukug­samunga. 15Ikuti mai­kan­pas, ima ruraska rupag­pika, ñi ima­pas mana chas­kin­ga­chu. Tukui chin­ga­chis­ka­mi ni­ra­ianga. Chasa kag­pi­pas, pai kikin­ka ninapi ialis­pa­mi kis­pi­rin­ga­pa ka.

16Kam­kuna, Taita Dius kikin kaug­sa­dirumi ni­raian­gi­chi. Paipa Ispi­ri­tu­mi kam­kuna­wa sug­lla­pi kaug­sa­ku. Chita, ¿mana­chu iachan­gi­chi? 17Taita Dius kaug­sa­diru, pai­manda­lla­mi ka. Chi kaug­sa­diru, kam kikin­kuna­mi kan­gi­chi. Nig­pika, mai­kan­pas Taita Dius kaug­sa­diru ni­raias­kata paipa mana suma iuiai­wa waglli­chig­pika, chi runata Taita Dius kikin­mi puchu­kan­ga­pa ka.

18Mana pipas panda­rin­gi­chi. Mai­kan­pas kikin­pa iuiaipi iuia­ku­chu: “Nuka, kai alpapi mas iacha­mi kani”: chasa iuia­kugka iukan­mi iuia­ringa: “Dius­pa ñawipi, ñi ima mana iacha­ni­chu”. Chasa iuia­ris­paka, sutipa iachagmi tukun­ga­pa ka. 19Kai alpa­manda iachai­ku­naka, Dius­pa ñawipi upa­kunapa iuiai­mi ni­raiá. Chasa­lla­ta­mi ñugpa­manda librupi willa­raiá, kasa nispa:

Taita Dius sakinmi,

iachagkuna pai kikin­kunapa iachai­wa wangus­ka­sina urman­ga­pa.

20Kasapasmi ni­raiá:

Iachagkunapa iuiai­ta­pas,

atun Taita Diusmi iachá,

ianga kagta.

21Chasa­manda, ñi pipas mana iuia­rin­gi­chi: “Kai runa­wa chi runa­wa puri­kuspa, nuka mas atun­mi kani”. Tukui iacha­chig taita­kuna­mi kam­kunapa kan­chi. 22Pablo, Apolos i Pedro, kam­kuna­pa­mi ni­raian­chi. Chasa­lla­ta, kai alpa, kaug­sai i wañui, kuna puncha i samug pun­cha­kuna, tukuimi kam­kuna­manda alli­llapa ni­raiá. 23Kam­kuna, Cristo­pa­mi ni­raian­gi­chi. Cristo, Taita Dius­pa­mi ka.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index