Search form

1 San Juan 2:16

16Kai alpata munag­kuna ni­raian­mi imasa kikinpa mana alli­lla iuiai­wa munaspa kaug­san­ga­pa, ñawi­wa mana alli­kunata kawaspa muna­rin­ga­pa i ima iukas­ka­kuna­wa atun tukuska iuian­ga­pa. Chi­kunaka mana ni­raian­chu Taita Dius­pa munai­kuna. Kai alpapi tias­ka­kuna­lla­wa iuiag­kunapa munai­kuna­mi ni­raiá.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index