Search form

1 San Juan 3

Taita Dius­pa wam­bra tukus­ka­kuna­manda

1Iuia­rii­chi imasa Taita Dius, nukan­chita iapa kuiagta. Chi­wa­mi nukan­chita nirka: “Nuka­pa wam­bra­kuna­mi kan­gi­chi”. Chasa­mi kan­chi. Kai alpapi tias­ka­kuna­lla­wa iuiag­kunaka, Taita Diusta mana rig­sis­pa­mi mana nukan­chita rig­sin­kuna, Taita Dius­pa wam­bra­kuna kagta.

2Nuka­pa kuias­ka­kuna, nukan­chi­kar ñami Taita Dius­pa wam­bra­kuna kan­chi. Mana­ra­mi kawa­chi­mú, nukan­chi imasa kipa­ma kan­ga­pa kagta­kuna. Kasa­mi iachan­chi: Jesu­cristo ikuti kawa­rig­samu­ura, paita imasa kagta kawas­pa­mi pai­sina­lla­tata tukug­samun­ga­pa kan­chi. 3Mai­kan chasa paita suma iuiaspa suiag­kuna, pan­da­rii­kuna­manda anchu­chi­ris­pa­mi lim­piu­lla tukug­samun­ga­pa kan­chi; imasa­mi Jesu­cristo mana pan­da­rig ka: chasa.

4Mai­kan­pas ima panda­rii­kunata rurag­kuna, kikin­kuna­mi Taita Dius ima ruran­ga­pa nis­kata wabutin­kuna. Ima panda­rii­kuna­wa ni­raian­mi Taita Dius ima nis­kata wabutig. 5Ñami iachan­gi­chi: Jesu­cristoka, panda­rii­kunata anchu­chin­ga­pa­mi samurka. Pai kikin ni­raian­mi mana panda­rig kagta. 6Chi­mandaka, mai­kan­pas Jesu­cris­to­wa sug­lla iuiai­wa kag­kuna mana panda­rin­kuna­chu. Ikuti mai­kan­pas panda­rispa kaug­sag­kunaka, paita mana kawaspa rigsig­sina­mi kan­kuna.

7Kuiaska wam­bra­kuna, ¡ujala­lla­pas kam­kunata pipas panda­chi­chu­kuna! Imasa­mi Jesu­cristo alli ka: chasa­lla­ta­mi mai­kan alli ruraspa kaug­sa­na­kugpas alli kan­kuna. 8Ikuti mai­kan­pas panda­rispa kaug­sag­kunaka, iaia kuku­wa­mi kan­kuna. Chi iaia kukuka, kalla­rii­manda­ta­mi panda­riilla ka. Taita Dius­pa wam­bra Jesu­cristoka, chi iaia kuku mana alli ruras­ka­kunata puchu­kan­ga­pa­mi samurka.

9Taita Dius­pa wam­bra ni­ra­ias­ka­kuna, Taita Dius­pa kaug­saita cha­ri­raias­pa­mi mana pan­da­rispa kaug­san­kuna. Taita Dius­pa wam­bra ni­raias­pa­mi mana pudin­kuna panda­riipi urman­ga­pa. 10Taita Dius­pa wam­bra ni­raias­ka­kuna i iaia kukupa kag­kuna, kasa­pi­mi rigsirí. Mai­kan­pas jiru rurag­kuna, mana Taita Dius­wa kagta ni­raian­chu. Chasa­lla­ta, mai­kan­pas waugkindi­kunata mana kuiag­kuna, Taita Dius­wa kagta mana ni­raian­chu.

Nukan­chi kikin­pura kuia­na­ku­sun­chi

11Kasami kalla­riska­ura­manda­ta uiar­kan­gi­chi: nukan­chi kikin­pura kuia­na­kuspa kaug­san­ga­pa. 12Mana rura­sun­chi Kaín suti kari­sina. Chi karika, iaia kuku­wa kas­pa­mi paipa waugkindita wañu­chirka. ¿Imapatak wañu­chirka? Kaín kikin mana alli­lla rurag kaspa, paipa waugki alli­lla rurag kag­man­da­mi wañu­chirka.

13Taita­kuna i mama­kuna, kai alpapi tias­ka­kuna­lla­wa iuiag­kuna kam­kunata piñag­pi­kunaka, mana ujna­rin­gi­chi. 14Nukan­chi, wañus­ka­sina kaug­saita sakispa, sutipa kaug­sai­ta­mi iukan­chi. Nukan­chipa waugkindi­kunata kuias­pa­mi chasa iachan­chi. Ikuti mai­kan­pas mana waugkindi­kunata kuiag­kunaka, chara wañus­ka­sina kaug­sai­ta­mi iukan­kuna. 15Mai­kan­pas waug­kin­di­kunata mana munaspa kaug­sa­na­kugka, wañu­chi­dur­sina­mi kan­kuna. Ñami iachan­gi­chi: ñi mai­kan wañu­chi­dur, dil­tudu­pa suma kaug­saita mana iukan­chu. 16Kasa­mi rigsin­chi, sug­kunata kuiai imasa kagta. Jesu­cristo, nukan­chi­manda­mi di­kuiai saki­rirka wañu­chii tukun­ga­pa. Chasa­lla­ta­mi nukan­chi­pas iukan­chi, waug­kin­di­kuna­manda lla­kii iukanga, wañun­ga­pa chaiag­pi­pas. 17Mai­kan­pas, kai alpapi iukag kaspa, sug waug­kindi ñi ima mana iukas­kata kawas­pa­pas, mana aidag­pika, ¿imasa­sik Taita Dius­pa kuiaita paipa sun­gupi cha­ri­kugta nin­tra? 18Nuka­pa kuiaska wam­bra­kunata nii­ki­chi­ta­mi: mana rimai­lla­wa ni­sun­chi: “Nukaka kuiai­ki­chi­tami”. Iukan­chimi, alli rurai­kuna­wa chi kuiaita kawa­chinga.

Dius­pa ñawipi, imasa mana manchas­pa­lla kaska­manda

19Chasaka iacha­sun­chimi, nukan­chi mana llullag Taita Dius­pa kagta­kuna, paipa ñawipi mana ima­manda­pas manchas­pa­lla. 20Nukan­chi kikin panda­ris­ka­kunata iuia­rig­pi­pas, Taita Diuska, nukan­chita pasin­siaspa, nukan­chipa iuiai­wan­ta­mi alli­lla kawá. Pai­mi tukui iachá.

21Nuka­pa kuias­ka­kuna, nukan­chipa iuiaipi ñi ima­pas mana jucha­chi­rig­pika, Taita Dius­pa ñawi­pi mana manchas­pa­lla­mi ka­sun­chi. 22Pai ima niska i munas­kata nukan­chi rurag­pi­kunaka, tukui ima mañas­ka­ta­mi nukan­chita karanga. 23Nukan­chita kasa­mi ni: paipa wam­bra Jesu­cristo­wa suma iuia­rispa kan­ga­pa; chasa­lla­ta, tukui­kuna pari­juma kuia­na­kuspa kaug­san­ga­pa. Chasa­mi Jesu­cristo nirka. 24Pai ima nis­kata alli­lla rurag­kunaka, pari­juma pai­lla­wan­ta sug­lla kaug­sai iukagmi ni­raian­chi. Paipa Santu Ispi­ri­tu­ta­mi nukan­chita kara­murka. Santu Ispi­ri­tu­wa­mi iachan­chi, pai nukan­chipi kaug­sagta.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index