Search form

1 San Pedro 4:11

11Ima­ura mai­kan­ta­pas riman­ga­pa chaiag­pika, Taita Dius iuia­chiska rimai­kuna­lla­ta riman­gi­chi. Mai­kan­pas sug­kuna­manda allita ruran­ga­pa chaiag­pika, Taita Dius karaska ani­mu­wa ruran­gi­chi. Tukui ima rura­kus­kapi, Jesu­cristo­manda­lla iuia­rispa ruran­gi­chi; chasaka, Taita Diusta: “Kam, iapa suma atun­mi kangi” nin­ga­pa­kuna. Paita ni­sun­chi: “Kam, ima­ura­pas iapa suma atun tukui pudig­mi kangi, mai­tuku waranga waranga wata­kuna ialig­pi­pas. Chasa kachu”.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index