Search form

1 Tesalonikapi 2:16

16Nukan­chita mana sakin­kuna­chu, mana judíu kag­kunata Dius­pa Rimaita willan­ga­pa; chita uias­paka, pai­kuna­pas kis­pi­rin­ga­pa. Chasa rurag­kuna­mi mas achka panda­rii mira­chi­ri­nakú. Chasa­manda­mi Taita Dius kuna­ura pai­kuna­wa iapa sin­chi llaki­rig­sa­murka.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index