Search form

1 Timoteota 1:16

16Nuka chasa kag­pi­pas, Jesu­cristo ñugpa nuka­wa kawa­chirka, pai tukui pasin­sia­wa kagta. Chi­manda­mi Taita Dius nuka­manda llaki­ri­puarka. Chasa­pika, nuka tukug­samurka­nimi, sug­kunata kawa­chig­sina pai iapa pasin­siadu kagta; chasaka pai­kuna­pas, Jesu­cristo­wa suma iuia­rispa, mana puchuka­ri­diru kaug­saita chas­kin­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index